Otisni knjiguOtisni knjigu

Ocjena okružja uređenja zemljišta (Hrvatska)

Ocjena okružja uređenja zemljišta (Hrvatska)

Site: Razvoj višenamjenskog sustava upravljanja zemljištem
E-kolegij: LGAF Croatia
Knjiga: Ocjena okružja uređenja zemljišta (Hrvatska)
Otisnuo/la: Gost (anonimni korisnik)
Datum: Friday, 23 October 2020, 13:39

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


Potreba za sustavnom ocjenom uređenja zemljišta proizlazi iz tri čimbenika. Prvo, zbog stagnirajuće ili niske produktivnosti zemljišta u mnogim područjima, velike globalne potražnje za zemljištem kao izvorom hrane, goriva ali i ugodnog prirodnog okoliša, potrebi za strukturnim promjenama koje nepovoljno utječu na poljoprivrednu proizvodnju i preoblikuju zemljište u skladu s urbanim razvojem, institucionalni programi kojima se uređuje zemljište pojavili su se kao ključni čimbenici održivog rasta i smanjenja siromaštva. Drugo, fragmentacija institucija zbog koje je nadležnost za zemljište podijeljena između velikog broja državnih institucija koje su često loše koordinirane, može uzrokovati nesklad između propisa i njihove praktične provedbe. Treće, tehnička složenost, specifična pitanja u pogledu zemljišta te otpor uvođenju promjena od strane moćnih interesnih skupina kojima odgovara postojeća situacija, navodi na zaključak kako je napredak moguć jedino uz sudjelovanje i postizanje konsenzusa među stručnjacima, temeljenog na sveobuhvatnoj analizi.

Shematski prikaz postupka provedbe LGAF-a


Ocjena okružja uređenja zemljišta (engl. LGAF) pomaže u usporedbi prilika u pojedinim zemljama s globalnom dobrom praksom u nekim područjima važnim za dobro uređenje i to u pogledu (i) kako su definirana prava na zemljištu, kako se ona mogu stjecati i prenositi; (ii) kako se provodi javni nadzor korištenja zemljišta, gospodarenje i oporezivanje; (iii) kako je definirano zemljište u vlasništvu države, kako država gospodari njime, kako zemljište postaje državno te kako se ono prodaje; (iv) upravljanja zemljišnim informacijama i način na koji im se može pristupiti; (v) rješavanja sporova i odgovornosti službenih osoba; i (vi) postupaka vezanih uz ulaganja u zemljište.

LGAF je osmišljen kako bi pojedinim zemljama, kroz 6-9 mjeseci, uz pomoć svih relevantnih dionika pomogao napraviti tehničku ocjenu stanja uređenja zemljišta u odnosu na globalnu dobru praksu primjenom zajedničkog pristupa. To je dijagnostičko sredstvo za ocjenu stanja uređenja zemljišta na nacionalnoj ili lokalnoj razini, koje se više oslanja na domaće ekspertize i stvarne činjenice, nego na vanjske dionike. Ocjena se temelji na sveobuhvatnom pregledu dostupnih koncepcijskih i empirijskih materijala vezanih uz uređenje zemljišta te iskustva domaćih stručnjaka.

Ispod se nalaze poveznice na originalne dokumente i prijevodi nekih dokumenata.

 Ocjena okružja uređenja zemljišta

 Provedbeni priručnik

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


U pripremnoj fazi izvješće priprema nacionalni koordinator. Ono uključuje (i) pregled LGAF okružja te identifikaciju svih dijelova koji će tražiti eventualne prilagodbe okolnostima u pojedinoj zemlji, kao i dostupnost podataka za analizu mjerila; (ii) planiranje resursa, što uključuje odabir tima stručnjaka istraživača i vremenski plan te predložene mjere za uključivanje državne uprave; (iii) tipologiju interesa na zemljištu kojom su opisani ključni oblici interesa u zemlji, u kombinaciji s izradom pregleda institucija agencija za zemljište i opisom postojećeg stanja uređenja zemljišta, najboljih praksi i izazova.


      Planiranje resursa i pregled LGAF pokazatelja

 Tipologija zemljišta i pregled institucija

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


Nakon detaljne analize LGAF dokumentacije od strane nacionalnog koordinatora, izabrani su stručnjaci istraživači te pozvani da sudjeluju u izradi studije. Prema specifičnostima svakog modula je identificiran lokalni stručnjak, koji na tom području ima najviše znanja i iskustva.

Izabrani su stručnjaci neovisni o političkim strukturama kako bi procjene bile neovisne od političkog utjecaja. Odabrani stručnjaci su priznati u svom području te već dulje vrijeme istražuju i objavljuju radove u području panela.

Uz pomoć nacionalnog koordinatora, stručnjaci istraživači su prikupili potrebne podatke i informacije pregledom postojećeg zakonskog okvira, dostupnih statističkih podataka, periodičnih izvješća, anketa, istraživanja i drugih dostupnih dokumenata. U izvješću o stanju stručnjak istraživač je naveo konkretne propise, te izvore korištene za izradu izvješća (npr. imena i funkcije kontaktiranih osoba, institucija koje su osigurale podatke ili reference publikacija). Stručnjak istraživač je također opisao metodologiju korištenu za ocjenu mjerila.

Izvješća o stanju prema panel temama:

1.  Priznavanje prava na zemljištu
2.  Prava na šumskom i zajedničkom zemljištu i propisi o korištenju ruralnog zemljišta
3.  Korištenje, planiranje i razvoj urbanog zemljišta
4.  Gospodarenje javnim zemljištem
5.  Dodjela velikih zemljišta investitorima
6.  Pružanje javnih informacija o zemljištu: zemljišna knjiga i katastar
7.  Vrednovanje i oporezivanje zemljišta
8.  Rješavanje sporova
9.  Organizacija institucija i politike
10.  Gospodarenje obalnim područjima

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


Ključni dio provedbe LGAF-a se sastoji u održavanju panel rasprava. Svaki panel se bavi drugom temom iz područja uređenja zemljišta i ima druge sudionike. Panel stručnjaci su izabrani na temelju iskustva nacionalnog koordinatora i u dogovoru s pojedinim stručnjacima istraživačima. Također su pozvani i stručnjaci predloženi od koordinatora Svjetske Banke te Ureda Svjetske Banke u Republici Hrvatskoj. Pozvani su da sudjeluju na panelu predstavnici raznih čimbenika sustava uređenja zemljišta (državna uprava, regionalna i lokalna samouprava, tvrtke u državnom vlasništvu, udruge civilnog društva, privatni sektor i sveučilišta).

Po svakom panelu je pozvano 10 stručnjaka. Održano je 10 panel sjednica u uredu Svjetske banke u Zagrebu, od lipnja do kolovoza 2015. godine. Odziv na panel rasprave je bio dobar, u prosjeku je u raspravi i ocjenjivanju sudjelovalo 6-7 stručnjaka.

Predstavnici različitih skupina pridonijeli su sadržajnim raspravama. Stavovi i mišljenja katkad su bili vrlo različiti. Argumentiranim raspravama je postizana suglasnost u ocjenama.

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


Nacrt završnog izvješća pripremio je nacionalni koordinator te su tamo sažeti nalazi u pogledu LGAF pokazatelja i mjerila te preporuke za politiku. Nacrt završnog izvješća je dovršen u listopadu 2015. godine. Nacionalni koordinator je organizirao i nadzirao prijevod svih dokumenata LGAF-a na hrvatski, koji su kasnije distribuirani svim sudionicima LGAF-a.

Inicijalno predstavljanje LGAF-a ključnim dionicima, vladinim dužnosnicima koji su nadležni za uređenje zemljišta, održano je u uredu Svjetske banke 22. travnja 2015. godine u Zagrebu. Prezentaciju je održao nacionalni koordinator. Kontakt osobama nadležnih institucija je pobliže objašnjeno prikupljanje podataka koji su potrebni za ocjenjivanje. To je rezultiralo pravovremenom dostavom kvalitetnih podataka koji su korišteni za ocjenjivanje. Nakon ocjenjivanja je izrađen nacrt završnog izvješća koji je usuglašen sa stručnjacima istraživačima.

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


Nacionalna radionica za tehničku provjeru održana je 20.4.2016. od 9:00-17:00 sati. Svrha radionice bila je održavanje detaljne prezentacije LGAF nalaza te rasprava o LGAF rezultatima. Cilj radionice je bio: i) osiguranje konzistentnosti rezultata; ii) integracija rezultata iz različitih LGAF područja; iii) rasprava i definiranje prioriteta za reformu politike; iv) predlaganje idućih koraka za osiguranje održivosti provedbe LGAF-a.

Radionica za tehničku provjeru je održana prema sljedećem dnevnom redu:

Vrijeme Sadržaj/Tema Voditelj/Prezenter
8.00 - 9.00 Dolazak sudionika / registracija
9.00 - 9.10 Dobrodošlica Predstavnik Svjetske Banke - Mr. Camille Bourguignon, Predstavnik vlade - TBA
9.10 - 9.40 LGAF općenito i implementacija u Republici Hrvatskoj LGAF nacionalni koordinator - Miodrag Roić
Prezentacija nalaza LGAF-a po modulima Stručnjaci istraživači
9.40 - 10.00 Priznavanje prava na zemljištu; Prava na šumskom i zajedničkom zemljištu i propisi o korištenju ruralnog zemljišta Tatjana Josipović
10.00 - 10.30 Korištenje, planiranje i razvoj urbanog zemljišta; Vrednovanje i oporezivanje zemljišta; Gospodarenje obalnim područjima Silvio Bašić, Hrvoje Tomić, Ivica Trumbić
10.30 - 11.00 Pauza za kavu
11.00 - 11.20 Gospodarenje javnim zemljištem; Dodjela velikih zemljišta investitorima Blaženka Mičević
11.20 - 11.40 Pružanje javnih informacija o zemljištu: zemljišna knjiga i katastar Ivan Novak
11.40 - 12.00 Rješavanje sporova; Organizacija institucija i politike Damir Kontrec
12.00 - 13.00 Ručak
13.00 - 15.00 Rasprave po skupinama / analiza i usvajanje ocjena (5 skupina) Voditelji skupina: stručnjaci istraživači
15.00 - 15.30 Pauza za kavu
15.30 - 16.20 Prezentacija rada po skupinama Voditelji skupina: stručnjaci istraživači
16.20 - 16.45 Diskusija Sudionici radionice
16.45 - 17.00 Zaključci i preporuke Nacionalni koordinator / predstavnik Svjetske banke
17.00 Zatvaranje Predstavnik Svjetske banke

Ovdje je moguće preuzeti završno izvješće u različitim formatima za komentiranje:

 Završno izvješće za raspravu na radionici za tehničku provjeru

 Završno izvješće za raspravu na radionici za tehničku provjeru

 Završno izvješće za raspravu na radionici za tehničku provjeru


Molimo sugestije unijeti/dostaviti do 22.4.2016. godine jer one koje pristignu kasnije neće biti moguće ugraditi u završno izvješće.


Za unos komentara u Wiki potrebno se prijaviti pomoću postojećeg AAI@EduHr elektroničkog identiteta ili ovdje kreirati novi korisnički račun.

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


Sastanak o politikama održan je 22.4.2016. od 10:30-12:30. Sudionici radionice bile su osobe iz nadležnih ministarstava, tijela zaduženih za pitanja zemljišne politike, itd.

Dijalog o politici je održan prema sljedećem dnevnom redu:

Vrijeme Sadržaj/Tema Voditelj/Prezenter
10.00 - 10.30 Dolazak sudionika, kava
10.30 - 10.40 Dobrodošlica / otvaranje Svjetska banka - Mr. Carlos E. Piñerúa, Predstavnik vlade - TBA
10.40 - 11.00 Uvodno - LGAF općenito Svjetska banka - Mr. Camille Bourguignon
11.00 - 11.20 Implementacija LGAF-a u Republici Hrvatskoj Nacionalni koordinator - Miodrag Roić
11.20 - 11.45 Prijedlozi budućih politika Nacionalni koordinator - Miodrag Roić
11.45 - 12.15 Rasprava i zaključci o prioritetima Predstavnik Svjetske banke i nacionalni koordinator
12.15 - 12.30 Sljedeći koraci Predstavnik vlade - TBA
12.30 Zatvaranje Svjetska banka
Ručak