Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE

K

Katastar

Katastar je na česticama zasnovani zemljišni informacijski servis s aktualnim podacima o nekretninama/zemljištu i interesima.

engl. Cadastre - A cadastre is normally a parcel based and up-to-date land information system containing a record of interests in land (i.e. rights, restrictions and responsibilities).

Kolektivna prava

Zajedničko vlasništvo nad prirodnim resursima postoji u slučajevima kada su nositelji prava jasno definirani kao zajednica te imaju pravo isključiti treće osobe iz uživanju tih prava.

engl. Collective rights - Collective ownership of a natural resource is where the holders of rights to a given natural resource are clearly defined as a collective group, and where they have the right to exclude third parties from the enjoyment of those rights.

Komunalno zemljište

Zemljište kojim raspolaže lokalna uprava. Lokalna uprava može, ali ne mora biti formalni vlasnik zemljišta. U nekim slučajevima država može biti formalni vlasnik takvog zemljišta.

engl. Communal land - Land over which a community has rights or access to. The community may or may not have legally recognized ownership over the land. In some cases for instance the State may be considered the owner.

Koncesija

Koncesija je ograničeno pravo korištenja koje se dodjeljuje osobama za veći komad javnog zemljišta namijenjenog određenoj svrsi (npr. šumarstvo, bio-gorivo, kultura/turizam itd.)

engl. Concession - A concession is a restricted use right granted to a private party for a large parcel of public land that is granted for a specific purpose (for example forestry, bio-fuel, cultural/tourism etc).

N

Na temelju vrijednosti

Latinski izraz za "na temelju vrijednosti".

engl. Ad valorem - Latin term meaning "based on value".

Nadogradnja podataka o interesima

Mehanizam za povećanje sigurnosti interesa na zemljištu kroz formalizaciju interesa na njemu. Sva ili pojedina prava mogu se upisati uz različita ograničenja na zemljištu.

engl. Tenure Upgrading - A mechanism for increasing tenure security by formalizing interests in property in an incremental process. All or some rights may be registered with varying degrees of restrictions placed on the property.

Neformalna naselja

Zaposjedanje područja od strane skupine pojedinaca (domaćinstava), koje nije uređeno propisima. Postoji velika raznolikost u obliku neformalnih naselja koja se kreće u rasponu od dobro ustrojenih, dobro izgrađenih zajednica kojima samo nedostaje formalno priznanje, do vrlo heterogenih i loše planiranih skupina kuća koje nemaju pristup infrastrukturi kao što su ceste, komunalije itd.

engl. Informal settlements - Occupation of an area by a group of individuals (households) that is not legally registered in the name of the occupiers. There is great variety in the form of informal settlements ranging from well established, well-built communities that simply lack formal recognition to very heterogeneous groupings of houses that are poorly planned and lack access to infrastructure such as roads, utilities etc.

Neformalno rješenje

Rješavanje spora kroz proces u kojem ishod nije zakonski obvezujući.

engl. Resolution informal - Resolving a dispute through a process where the outcome is not legally binding.

O

Običajni interesi na zemljištu

Interesi na zemljišta u skladu s običajnim pravom. Običajni interesi predstavljaju skup dogovorenih, ugovorenih ili općenito prihvaćenih pravila, društvenih normi i praksi. Običajni zemljišni zakoni uređuju interese na zemljištu koji proizlaze iz običajne, nepisane prakse, a ne kroz sistematizirana pisana pravila i zakone.

engl. Customary tenure - The holding of land in accordance with customary law. Customary land law regulates rights to enjoy some use of land that arises through customary, unwritten practice, rather than through written or codified law. Customs are a set of agreed, stipulated or generally accepted standards, social norms and practices.

Ograničenja

Odnosi se na ograničenja nečijih prava.

engl. Restrictions - These are limitations on one's rights.


Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE