Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE

O

Općinsko zemljište

Zemljište ili imovina kojom upravlja općinska uprava ili lokalne vlasti.

engl. Municipal land - Land or property where the municipal government or local authority has custodianship.

Operativni troškovi (upisnika zemljišta)

Za potrebe LGAF-a, ukupni operativni troškovi obuhvaćaju troškove svih ne-kapitalnih ulaganja (plaće i naknade, materijalni troškovi, prijevoz itd.) povezanih s radom upisnika (registara) zemljišta. Operativni troškovi upisnika zemljišta ne uključuju dugoročna kapitalna ulaganja ili povezane troškove amortizacije.

engl. Operating costs (of the registry) - For the purposes of the LGAF, total operating costs include all non-capital investment costs (i.e. salaries and wages, materials, transportation, etc.) associated with registry operation. Registry operating costs do not include long-term capital investment or associated depreciation expense.

Oslobađanje (porez)

Oslobađanje od obaveze plaćanja poreza. Oslobađanje od obaveze plaćanja poreza na nekretnine u pravilu se temelji na kriterijima kao što su način korištenja (npr. mjesto prebivališta, za javnu upotrebu, poljoprivrednu proizvodnju itd.), vlasništvo (npr. oslobađanje plaćanja za pojedine vrste vlasnika, kao što su investitori, vlada itd.) ili drugi čimbenici (npr. razina uređenosti zemljišta, položaj i veličina zemljišta itd.).

engl. Exemption (tax) - Release from the obligation to pay tax. Property tax exemption is typically based on criteria such as the particular use of the property (such as use as a place of primary residence, public use, agricultural production, etc), ownership (with exemptions for particular types of owners such as investors, government etc.), or other factors (such as the status of improvements on the land, location or size of the holding etc.).

P

Plodouživanje, pravo korištenja

Plodouživanje je zakonsko pravo za korištenje i izvlačenje profita ili koristi iz imovine koja pripada drugoj osobi.

engl. Usufruct, use rights - Usufruct is the legal right to use and derive profit or benefit from property that belongs to another person or entity.

Pojedinačni upis

Proces upisa prava na zemljištu po pojedinačnom principu.

engl. Sporadic registration - The process of registering rights over land on a case-by-case basis.

Porez na promet nekretnina

Porez povezan s prometom nekretnina koji se plaća državi. Najčešće je u obliku državnih biljega ili poreza na kapitalnu dobit.

engl. Transfer tax - Taxes associated with the transfer of properties payable to the State. The most common is in the form of a stamp duty or capital gains tax.

Potencijalni porez (na nekretnine)

Porez koji bi se, ovisno o postojećoj poreznoj politici, mogao prikupljati.

engl. Potential (property) tax - Tax that could be collected based on existing tax policies.

Prisilno oduzimanje

Proces ostvarivanja prava na zemljištu od strane države kao suverenog vlasnika, u slučaju prisilnog oduzimanja zemljišta radi javnog ili općeg interesa.

engl. Eminent Domain - Process of the exercise of rights by the State as the sovereign owner of all the land when in the act of compulsory acquiring land or property by the State.

Procijenjen porez

Oporezivanje temeljeno na procijenjenoj vrijednosti nekretnine.

engl. Assessed tax - Taxation based on an assessment of the value of the property.

Procijenjena vrijednost

Tržišna cijena nekretnine određena od strane nekog javnog tijela.

engl. Assessed value - A value recorded by a public body on the market price of the property.


Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE