Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

U

Upisan

Za potrebe LGAF-a, pojam "upisan" podrazumijeva nedvosmislen upis podatka o pravima na zemljištu kroz sustav upravljanja zemljištem pri čemu taj podatak u pravilu nije sporan. Pojam "upisan" ne mora nužno značiti da je izdana konačna isprava ili naslov.

engl. Registered - In applying the LGAF, the term „registered‟ means that the rights are recorded unambiguously in the land administration system and there are generally few disputes over the recorded information. The term „registered‟ does not necessarily mean that the final certificate or title has been issued.

Upisnici zemljišta

Pojam "upisnici zemljišta" odnosi se na institucije u kojima se održavaju podaci o upisanim pravima na zemljištu. Podaci o upisanom zemljištu se u pravilu dijele na opisne i prostorne, pri čemu se ovi prvi održavaju u zemljišnoknjižnim, a drugi u katastarskim uredima. U nekim zemljama postoji institucija koja održava oba skupa podataka, dok se pak u drugim zemljama skupni podaci vode samo u katastarskim uredima (npr. pojedine države na Balkanu). U ostalim zemljama su zemljišnoknjižni i katastarski uredi odvojeni. Za potrebe LGAF-a, osim ako nije drugačije navedeno, pojam "upisnici zemljišta" će se odnositi i na Zemljišnu knjigu i na Katastar nekretnina.

engl. Registry - The term „registry‟ or „register‟ is used to denote the organization where the information on registered land rights is held. Information on registered land is typically textual and spatial, with the former typically maintained in a registry and the later in a cadastre office. In some countries there is a combined organization that has both sets of data and in some countries this office is called the cadastral office (in the Balkans, for example). In others there are separate registry and cadastre offices. For the purpose of the LGAF, unless clearly specified otherwise, we use the term „registry‟ to cover both the registry and the cadastre (if one exists).

Uporabna dozvola

Odobrenje za početak korištenja, odnosno puštanje izgrađene ili rekonstruirane građevine u pogon ili funkciju, ukoliko je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom ili građevinskim projektom, u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom ili projektom, a dobiveno je od strane nadležnog tijela za poslove graditeljstva i prostornog uređenja.

engl. Usage permit

An approval by the local governing body to start using and running the constructed or reconstructed buildings in operation or function, if it is constructed in compliance with the building permit or construction projects, in terms of the basic requirements for construction, location requirements and other conditions of certain building permit or project.

Upravljanje zemljištem

Procesi određivanja, upisa i širenja informacija o interesima te vrijednosti i korištenju zemljišta prilikom provođenja politike gospodarenja zemljištem (UNECE 1996).

engl. Land administration - The processes of determining, recording and disseminating information about tenure, value and use of land when implementing land management policies (UNECE 1996).

Urbana skupna prava

Odnose se na prepoznatljive udruge u urbanom okruženju. To su one skupine kod kojih je lako utvrditi pripada li joj netko ili ne, a sve u svrhu ostvarivanja povlastica temeljem posebnih prava na neko područje.

engl. Urban group rights - Refers to identifiable groups in an urban setting. Those which people can be easily classified as members or non-members for the purpose of benefitting from specific rights to an area.

Uređenje

Uređenje se može definirati kao skup tradicija i institucija kojima se u državi ostvaruje autoritet. To uključuje proces kojim se odabire, nadzire i mijenja vlada; sposobnost vlade da učinkovito oblikuje i provodi zdravu politiku; i poštovanje građana i države prema institucijama koje brinu o ekonomskim i socijalnim pitanjima (Kaufmann i dr., 2002).

engl. Governance - We define governance as the traditions and institutions by which authority in a country is exercised. This includes (i) the process by which governments are selected, monitored and replaced; (ii) the capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies; and (iii) the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them (Kaufmann et al., 2002)

Uređenje (zemljišta)

Odnosi se na proces kojim se donose odluke u vezi s pristupom i korištenjem zemljišta, način na koji se te odluke provode te način na koji se mire suprotstavljeni interesi na zemljištu. Ključni elementi ove definicije jesu donošenje odluka, provedba i rješavanje sukoba, s posebnim naglaskom na procese i ishode (GLTN 2008).

engl. Governance (land) - Concerns the process by which decisions are made regarding access to and use of land, the manner in which those decisions are implemented and the way that conflicting interests in land are reconciled. Key elements of the definition include decision making, implementation and conflict resolution, with dual emphasis on process and outcomes. (GLTN, 2008)