ZAKON O GEODETSKOJ IZMJERI I KATASTRU ZEMLJISTA

I. OPCE ODREDBE

Clan 1.

Geodestka izmjera zemljista (u daljnjem tekstu izmjera) i izradakatastra zemljista, njihovo odrzavanje i obnova izvode se na nacini po postupku propisanim ovim zakonom i propisima donijetim naosnovi njega.

Clan 2.

Izmjerom podrucja Socijalisticke Republike Hrvatske utvrdjujuse mjerni i opisni podaci o zemljistu odredjenog sadrzaja i oblika,radi koristenja tih podataka za izradu planova i karata, za potrebeprostornog uredjenja i koristenja gradjevinskog zemljista, zaizradu katatstra zemljista i drugih prostornih evidencija, zaistrazivacke radove i za druge potrebe.

Clan 3.

Katastar zemljista je evidencija o zemljistu namijenjena gospodarskim,pravnim, upravnim, poreznim, statistickim i drugim potrebama organa,organizacija udruzenog rada i drugih organizacija i gradjana.

Clan 4.

Izmjera i katastar zemljista su od opceg interesa za Republiku.

Clan 5.

Poslovi izmjere i katastra zemljista u nadleznosti su Republike,Zajednice opcina i opcine, u okviru prava i duznosti utvrdjenihovim zakonom.

Poslove iz stava 1. ovog clana obavljaju organi uprave nadlezniza poslove izmjere i katastra zemljista (u daljnjem tekstu: organiuprave nadlezni za geodetske poslove) i organizacije udruzenograda osnovane u tu svrhu.

Poslove izmjere i katastra zemljista iz stava 1. ovog clana mogu,u okviru svojih nastavnih i znanstvenih potreba, obavljati i organizacijeudruzenog rada koje obrazuju geodetske kadrove.

Izmjeru i izradu posebnih evidencija o zemljistu za potrebe narodneobrane izvode nadlezni organi narodne obrane.

Clan 6.

Radovi na izmjeri i izradi katastra zemljista izvode se na osnovisrednjorocnih (visegodisnjih) i godisnjih programa.

Programima se utvrdjuju podrucja na kojima ce se izvrsiti izmjerai za koja ce se izraditi katastar zemljista.

Srednjorocne programe izmjere i izrade katastra zemljista donosiSabor, a godisnje programe Izvrsno vijece Sabora.

Sredstva potrebna za izmjeru i za izradu katastra zemljista osiguravaRepublika.

Clan 7.

Dokumentaciju izmjere i katastra zemljista cuvaju i odrzavajuorgani uprave nadlezni za geodetske poslove.

Nacin cuvanja i koristenja dokumentacije izmjere i katastra zemljistapropisat ce Izvrsno vijece Sabora.

Clan 8.

Uvid u dokumentaciju izmjere i katastra zemljista slobodan je,ako za pojedine podatke nije ogranicen posebnim propisom.

Uvid se vrsi u sluzbenim prostorijama organa uprave nadleznogza geodetske poslove. Dijelovi dokumentacije izmjere i katastrazemljista na smiju se iznositi izvan sluzbenih prostorija.

Organ uprave nadlezan za geodetske poslove duzan je, na trazenjezainteresirane stranke, izdati ispravu o cinjenicama koje proizlazeiz podataka izmjere i katastra zemljista ili dati na koristenjepodatke izmjere i katastra zemljista s kojima raspolaze, ako zapojedine podatke to nije ograniceno posebnim propisom.

Kartografske publikacije na kojima je prikazano podrucje Republikemogu se davati na javnu upotrebu ako ne sadrze podatke koji suod interesa za narodnu obranu.

Clan 9.

Zainteresirane stranke placaju naknadu za koristenje podatakaizmjere i katastra zemljisa koje im pruza Republicka geodetskauprava iz svoje arhive dokumenata izmjere i katastra zemljistaili organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove iz dokumentacijes kojom raspolaze.

Kad se poslovi izmjere i katastra zemljista izvode za potrebedrustveno - politickih zajednica i za to koriste podaci iz postojecedokumentacije izmjere i katastra zemljista, ne placaju se naknadeza koristenje tih podataka.

Visina naknade iz stava 1. ovog clana, uvjeti pod kojima ce senaplacivati i namjena naplacenih sredstava propisat ce se posebnimzakonom.

Podaci izmjere i katastra zemljista, koje je zainteresirana strankadobila od nadleznog organa, ne smiju se umnozavati ustupati drugimorganima, organizacijama i gradjanima.

Clan 10.

Organi i organizacije udruzenog rada i druge organizacije u svimposlovima za koje su im potrebni mjerni i opisni podaci o zemljistu,a narocito u poslovima izrade i provedbe planova prostornog uredjenjai u izradi projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukcijugradjevinskih i drugih objekata, duzni su se koristiti podacimaizmjere i katastra zemljista kad s njima raspolazu organi upravenadlezni za geodetske poslove.

Clan 11.

Javne isprave kojima sudovi i drugi organi rjesavaju o pravimana zemljistu i drugim nekretninama moraju sadrzavati oznake ipodatke o zemljistu onako kako je oznaceno u dokumentaciji izmjerei katastra zemljista.

Clan 12.

Osnivanje i odrzavanje svih sluzbenih evidencija o nekretninamamora se temeljiti na podacima izmjere i katastra zemljista.

Clan 13.

Vlasnici, nosioci prava koristenja i uzivaoci zemljista (u daljnjemtekstu: korisnici) duzni su dopustiti pristup na zemljiste i objektekoji leze na zemljistu osobama koje rade na poslovima izmjerei katastra zemljista te dozvoliti postavljanje biljega i znakovakojima se obiljezavaju tocke izmjere.

Ako se radnjama iz stava 1. ovog clana nanese steta korisnicimazemljista, nanijetu stetu naknadjuje organ ili organizacija kojaje izvodila radove iz kojih je nastala steta.

II. IZRADA IZMJERE I KATASTRA ZEMLJISTA I POSUPAK ZA IZMJERU

I IZRADU KATASTRA ZEMLJISTA

1. Izmjera

Clan 14.

Izmjera podrucja Republike izvodi se po jedinstvenom postupku.

Podaci dobiveni izmjerom obradjuju se u Gauss-Krügerovojprojekciji meridijanskih zona.

Sirina svake meridijanske zone iznosi tri stupnja (3o) geografskeduzine, a svaka zona cini poseban koordinatni sustav.

Clan 15.

Izmjera obuhvaca:

a) postavljanje i odredjivanje mreze stalnih geodetskih tocaka;

b) detaljno snimanje terena;

c) izradu planova i karata.

a) P o s t a v lj a nj e i o d r e dj i v a nj e m r e z e s t a l n i h g e o d e t s k i h t o c a k a

Clan 16.

Jedinstvenu osnovu izmjere cini mreza stalnih geodetskih tocaka.

Mreza stalnih geodetskih tocaka dijeli se na osnovnu i dopunskumrezu.

Osnovnu mrezu cine astronomsko - geodetska, gravimetrijska, trigonometrijskai nivelmanska mreza stalnih tocaka.

Dopunsku mrezu cine stalne geodetske tocke koje se postavljajui odredjuju radi neposrednog detaljnog snimanja terena.

Clan 17.

Podrucje Republike pokriva se trigonometrijskom mrezom koja jepodijeljena na cetiri reda.

Radi sto tocnijeg smjestaja trigonometrijske mreze po geografskompolozaju i njene orjentacije, za odredjeni broj tocaka trigonometrijskemreze prvog reda odredjuju se astronomske kordinate i astronomskimjerni kutovi (Laplace-ove tocke).

Trigonometrijska mreza 1. reda zajedno s Laplaceovim tockama ciniatronomsko - geodetsku mrezu.

Clan 18.

Nivelmanska mreza je osnova za predstavljanje terena na planovimai kartama u visinskom pogledu (predstavljanje reljefa) te za svetehnicke radove kod kojih se koriste nadmorske visine ili se odredjujuvisinske razlike.

S obzirom na tocnost kojom se odredjuju visinske razlike medjustalnim tockama (reperima) nivelmanska mreza dijeli se na mrezunivelmana visoke tocnosti, preciznog nivelmana i tehnickog nivelmana.

Za sve stalne tocke nivelmanske mreze (repere) odredjuju se nadmorskevisine (kote) u jedinstvenom sustavu, cija je osnova nadmorskavisina normalnog repera u Maglaju.

Clan 19.

Gravimetrijska mreza sluzi kao osnova za gravimetrijska mjerenjakoja se izvode radi povecanja tocnosti smjestaja i orjentacijeastronomsko - geodetske mreze, za odredjivanje visina repera nivelmanavisoke tecnosti i za druge potrebe.

Clan 20.

Postavljanje i odredjivanje mreze stalnih geodetskih tocaka obuhvacanjihovo obiljezavanje biljegama i znakovima na zemljistu, odredjivanjeza njih ravnih pravokutnih koordinata u jednom od koordinatnihsustava i odredjivanje njihove nadmorske visine, te izradu odgovarajucegelaborata o postavljanju i odredjivanju mreze.

Elaborat o postavljanju i odredjivanju mreze stalnih geodetskihtocaka obavezno obuhvaca polozajne opise, iskaze opazanja i racunanjai pregledne karte.

Clan 21.

Pod biljegama i znakovima izmjere, u smislu stava 1. clana 20.ovog zakona, podrazumijevaju se sve vrste biljega i znakova kojimasu na povrsini ili ispod povrsine zemlje obiljezene stalne geodetsketocke.

Clan 22.

Organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove duzan je obavijestitikorisnika zemljista o vrsti i mjestu biljege ili znaka koji jepostavljen na njegovu zemljistu.

Organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove vodi pregledi brigu o stanju biljega i znakova stalnih geodetskih tocaka napodrucju opcine.

Clan 23.

Nije dozvoljeno unistavati, ostecivati ili premjestati biljegei znakove navedene u clanu 21. ovog zakona.

Korisnici zemljista na kojemu se nalaze biljege ili znakovi kojimasu obiljezene stalne geodetske tocke, a o njihovom postavljanjusu obavijesteni po odredbi stava 1. clana 22. ovog zakona, duznisu o svakom unistenju, premjestanju ili ostecenju biljege iliznaka u najkracem roku obavijestiti organ opcinske uprave nadlezanza geodetske poslove.

Clan 24.

Ako se na zemljistu na kojemu se nalaze biljege ili znakovi kojimasu obiljezene stalne geodetske tocke ili u njihovoj neposrednojblizini izvode gradjevinski ili drugi radovi kojima bi se moglioni ostetiti ili unistiti ili smanjiti mogucnost njihova koristenja,izvodjac radova duzan je, najmanje 15 dana prije pocetka radova,izvjestiti o tome organ opcinske uprave nadlezan za geodetskeposlove.

Ako uslijed izvodjenja radova iz stava 1. ovog clana treba postojecubiljegu ili znak premjestiti ili ako se, uslijed poduzetih radova,umanji mogucnost njihova koristenja, investitor radova snosi troskovepremjestanja i novog odredjivanja podataka navedenih u stavu 1.clana 20. ovog zakona.

b) D e t a lj n o s n i m a nj e t e r e n a

Clan 25.

Detaljnim snimanjem terena prikupljaju se podaci o terenu potrebniza njegovo prikazanje u horizontalnom i visinskom pogledu na planovimai kartama navedenim u clanu 26. ovog zakona.

Kad se teren detaljno snima za izradu katastra zemljista (u daljnjemtekstu katastarska izmjera), tim snimanjem moraju se utvrditii podaci iz clana 42. ovog zakona.

c) I z r a d a p l a n o v a i k a r a t a

Clan 26.

Na osnovi podataka prikupljenih i obradjenih u postupku detaljnogsnimanja terena izradjuju se:

- topografsko-katastrski planovi (u daljnjem tekstu planovi) ujednom od mjerila 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2500, ili 1:5000;

- osnovna drzavna karta u mjerilu 1:5000 ili 1:10000.

Mjerilo u kojem se izradjuju planovi i osnovna drzavna karta zaodredjeno podrucje ovisi o potrebama i o izgradjenosti podrucja,terenskim oblicima i drugim prirodnim i ekonomskim uvjetima.

Republicka geodetska uprava odredjuje u kojem se mjerilu izradjujuplanovi i osnovna drzavna karta za pojedino podrucje.

Clan 27.

Osnovna drzavna karta izradjuje se u sustavu neprekinutog nizalistova.

Osnovna drzavna karta moze se izraditi kartografskom obradom planovaili na osnovi neposrednog snimanja terena.

Republicka geodetska uprava odlucuje o nacinu izrade osnovne drzavnekarte na odredjenom podrucju.

Clan 28.

Pored planova i karate iz clana 26. ovog zakona izradjuju se itopografske karte u sitnijem mjerilu kao osnova za planiranje,tematsku obradu, graficko prikazivanje i vodjenje statistike ievidencije.

Sadrzaj, oblik i mjerilo karata iz stava 1. ovog clana odredjujeRepublicka geodetska uprava, uz prethodno pribavljeno misljenjeRepublickog sekretarijata za narodnu obranu, Republickog sekretarijataza urbanizam, gradjvinarstvo, stambene i komunalne poslove, Republickogzavoda za planiranje i Republickog zavoda za statistiku.

Clan 29.

Organizacija koja je izradila planove ili karte iz clana 26.i28. ovog zakona potvrdjuje na originalu plana ili karte, odnosnona odgovarajucim dijelovima elaborata da su izradjeni prema postojecimpropisima.

Clan 30.

Planovi i osnovna drzavna karta iz stava 1. clana 26. i topografskekarte iz stava 1. clana 28. ovog zakona mogu se koristiti nakonsto ih ovjeri Republicka geodetska uprava.

Clan 31.

Originali planova i karata iz clanova 26. i 28. ovog zakona (arhivskioriginali) koriste se samo za dobivanje njihovih kopija.

Originali planova i karata te elaborati izmjere na osnovi kojihsu izradjeni cuvaju se na nacin koji propise Izvrsno vijece Sabora.

Kopije planova i karata predstavljaju radne originale. One, ponacinu obrade i tocnosti podataka koje sadrze, moraju odgovaratiarhivskom originalu u granicama graficke tocnosti umnozavanja.

Radni originali planova na kojima organ opcinske uprave nadlezanza geodetske poslove provodi promjene nastale na zemljistu obaveznose koriste kao originali kod slijedeceg njihova umnozavanja. Nakonumnozavanja iskoristeni se radni originali planova arhivirajui cuvaju kao arhivski originali.

2. Katastar zemljista

Clan 32.

Katastar zemljisa sadrzi podatke o zemljistu u pogledu njegovapolozaja, oblika, povrsine, nacina iskoristavanja, proizvodnesposobnosti, katastarskog prihoda i korisnika.

Podaci iz stava 1. ovog clana utvrdjuju se, obradjuju i evidentirajuu katastru zemljista u odnosu na katastarsku cesticu (parcelu)zemljista (u daljnjem tekstu: katastarska cestica).

Katastarska cestica je dio zemljista koja se iskoriscuje na istinacin i pripada istom korisniku.

Svaka katastarska cestica oznacena je brojem katastarske cesticei nazivom katastarske opcine u kojoj lezi.

Clan 33.

Polozaj i oblik svake katastarske cestice i objekata koji se nanjoj nalaze prikazani su na planovima, dok se ostali podaci upisujuu posebne popise i preglede.

Planovi i odgovarajuci popisi i pregledi u koje su upisani podacio katastarskim cesticama na podrucju jedne katastarske opcinecine katastarski operat te katastarske opcine.

Popisi i pregledi iz stava 1. ovog clana jesu knjizni dio katastarskogoperata.

Clan 34.

Izrada katastra zemljista obuhvaca:

a) utvrdjivanje katastarskih teritorijalnih jedinica,

b) katastarsku izmjeru,

c) katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljista,

d) izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranjazemljista,

e) izradu katastarskog operata.

a) U t v r dj i v a n j e k a t a s t a r s k i h t e r t or i j a l n i h

j e d i n i c a

Clan 35.

Katastarske teritorijalne jedinice jesu: katastarska opcina ikatastarski kotar.

Clan 36.

Katastarska opcina je osnovna teritorijalna jedinica za koju seizradjuje katastar zemljista. ona, u pravilu, obuhvaca podrucjejednog naseljenog mjesta s pripadajucim zemljistem.

Skupstina opcine odredjuje, po prethodno pribavljenom misljenjuRepublicke geodetske uprave, podrucja i nazive katastarskih opcina.

Skupstina opcine moze, po prethodno pribavljenom misljenju Republickegeodetske uprave, odrediti da dva ili vise naseljenih mjesta cinejednu katastarsku opcinu, ili da se podrucje jednog velikog naseljenogmjesta podijeli u vise katastarskih opcina.

Clan 37

Katastarska opcina mora se omedjiti tako da se njezine graniceutvrde i obiljeze na terenu granicnim biljegama i opisu u posebnomzapisniku o omedjivanju.

Omedjivanje katastarske opcine obavlja posebna komisija sastavljenaod geodetskog strucnjaka i po dva predstavnika s podrucja katastarskihopcina kojih se utvrdjuju granice.

Komisiju za omedjivanje katastarskih opcina imenuje organ opcinskeuprave nadlezan za geodetske poslove. Kada je granica izmedjudviju katastarskih opcina istodobno i granica izmedju dviju opcina,komisiju za omedjivanje katastarskih opcina imenuju sporazumnonadlezni organi uprave obiju opcina.

Clan 38.

Sporove o granicama katastarskih opcina na podrucju jedne opcinerjesava skupstina opcine.

Sporove o granicama katastarskih opcina koje su ujedno i teritorijalnegranice drustveno-politickih zajednica rjesavaju organi nadlezniza rjesavanje sporova o teritorijalnim granicama tih zajednica.

Clan 39.

Skupstina opcine moze, nakon prethodno pribavljenog misljenjaRepublicke geodestke uprave, mijenjati granice katastarskih opcina.

Skupstina opcine koja je donijela odluku o mijenjanju granicekotastarske opcine osigurat ce sredstva potrebna za provedbu promjenau katastarskim operatima svih katastarskih opcina u kojima je,zbog mijenjanja granice, nastupila promjena.

Clan 40.

Katastarski kotar je teritorijalna jedinica za katastarsko klasiranjezemljista.

Podrucje katastarskog kotara cine teritorijalno povezane katastarskeopcine koje imaju priblizno iste prirodne i gospodarske uvjeteza poljoprivrednu proizvodnju.

Odluku o podrucju i nazivima katastarskih kotara donosi Izvrsnovijece Sabora, na prijedlog Republicke geodetske uprave, uz prethodnopribavljeno misljenje zainteresiranih skupstina opcina.

Clan 41.

Podrucje katastarskog kotara moze se izmijeniti samo ako su sebitnije promijenili prirodni i gospodarski uvjeti poljoprivredneproizvodnje koji su utjecali na njegovo odredjivanje.

b) K a t a s t a r s k a i z m j e r a

Clan 42.

Katastarskom izmjerom utvrdjuje se katastarske cestice, nacinnjihova iskoristavanja i njihovi korisnici.

Katastarska izmjera mora se izvrsiti tako da se na osnovi ustanovljenihpodataka moze, u granicama tocnosti izmjere, uspostaviti na zemljistustanje kakvo je bilo u casu izmjere.

Clan 43.

Geodestki radovi u postupku komasacije zemljista smatraju se katastarskomizmjerom. Oni se, zbog toga, moraju izvoditi tako da se njihovirezultati mogu koristiti za izradu katastra zemljista.

Clan 44.

Korisnici zemljista na podrucju za koje se obavlja katastarskaizmjera duzni su, na svoj trosak, obiljeziti vidljivim trajnimbiljegama granice zemljista koje koriste, u roku i na nacin kojiodredi organ opcinkse uprave nadlezan za geodetske poslove.

Organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove poduzima odgovarajucemjere da korisnici zemljista pravilno i pravodobno obiljeze granicesvog zemljista i vodi nadzor nad izvrsenjem tog posla.

Ako korisnik zemljista ne obiljezi granice na nacin predvidjenu stavu 1 ovog clana, obiljezavanje ce se izvrsiti na njegov trosak,prema nadjenom stanju na terenu.Greske koji bi iz toga proizasleispravit ce se na trosak onog korisnika koji nije izvrsio obiljezavanjegranice.

Republicka geodetska uprava, duzna je, najmanje 30 dana prijepocetka radova, donijeti rjesenje da ce se na odredjenom podrucjupristupiti katastarskoj izmjeri i o tome obavijestiti organ opcinskeuprave nadlezan za geodetske poslove.

c) K a t a s t a r s k o k l a s i r a n j e i b o n i ti r a n j e

z e m l j i s t a

Clan 45.

Katastarskim klasiranjem zemljista (u daljenjem tekstu: klasiranjezemljista) utvrdjuje se za svako zemljiste na koji se nacin iskoriscuje,te njegova proizvodna sposobnost, uzimajuci u obzir prirodne igospodarske uvjete za poljoprivrednu proizvodnju ili za sumarstvo.

Bonitiranjem zemljista utvrdjuje se plodnost zemljista na osnovinjegovih prirodnih svojstava, te ostalih prirodnih uvjeta za proizvodnju,bez obzira na postojeci nacin njegova iskoristavanja.

Clan 46.

Plodna se zemljista klasiranjem uvrscuju, prema nacinu iskoristavanja,u jednu od katastarskih kultura zemljista (u daljnjem tekstu:kultura zemljista) : oranica, vrt, vocnjak, maslinjak, vinograd,livada, pasnjak, suma i trstik.

Plodna zemljista koja se po svojoj namjeni ne koriste za poljoprivrednuproizvodnju ili za sumarstvo, vec za neku drugu svrhu trajnijegkaraktera (dvorista, igralista i drugo), ne uvrscuju se ni u jednukulturu zemljista navedenu u stavu 1. ovog clana.

Zemljista koja se po svojim osobinama ne mogu koristiti za proizvodnjuu poljoprivredi ili sumarstvu uvrscuju se u neplodna zemljista.

Zemljista svake kulture iz stava 1. ovog clana koja se nalazena podrucju jednog katastarskog kotara mogu se, prema svojim prirodnimi gospodarskim uvjetima za poljoprivrednu proizvodnju, u postupkuklasiranja zemljista rasporediti najvise u osam klasa.

Clan 47.

Klasiranje zemljista vrsi se nakon dovrsene katastarske izmjereu jednoj katastarskoj opcini ili u dijelu njena podrucje.

Clan 48.

Kad nastupi slucaj predvidjen u clanu 41 ovog zakona, izvrsitce se novo klasiranje zemljista u onim katastarskim opcinama kojesu ukljucene u podrucje drugog katastarskog kotara ili koje cinenovi katastarski kotar.

Ako su promjene podrucja jednog katastarsklog kotara takve naravii obima da ne traze izvrsenje novog klasiranja zemljista na sirempodrucju, odredjivanje katastarskih klasa na promijenjenom dijelupodrucja katastarskog kotara izvrsit ce se po rjesenju Republickegeodetske uprave, u okviru postojece osnove za klasiranje zemljistaodnosnog katastarskog kotara.

Clan 49.

Klasiranje zemljista obavlja se u okviru osnove za klasiranjezemljista utvrdjene za podrucje katastarskog kotara.

Osnovu klasiranja zemljista cine uzorna zemljista na podrucjukatastarskog kotara (u daljnjem tekstu: kotarska uzorna zemljista),i to za svaku klasu postojecih kultura zemljista, te okviri klasaza svaku kulturu zemljista za podrucje svake katastarske opcine.

Osnovu klasiranja zemljista i okvire klasa za postojece kulturezemljista u svakoj katastarskoj opcini utvrdjuje Republicka geodetskauprava.

Clan 50.

Klasiranje zemljista u katastarskoj opcini provodi posebna komisijaza klasiranje zemljista.

Komisija za klasiranje zemljista sastavljena je od tri clana,od kojih je jedan poljoprivredni strucnjak (agronom), a drugadvojica su poljoprivredni proizvodjaci s podrucja katastarskeopcine za koju se obavlja klasiranje zemljista, koje predlozimjesna zajednica.

Komisiju za klasiranje zemljista imenuje Republicka geodetskauprava.

Clan 51.

Komisija za klasiranje zemljista, prije nego pristupi klasiranjuzemljista u katastarskoj opcini, duzna je unutar okvira klasazemljista, odredjenog osnovom za klasiranje tog katastarskog kotara,odabrati uzorna zemljista (u daljnjem tekstu: opcinska uzornazemljista) za svaku postojecu kulturu i klasu u toj katastarskojopcini.

Kotarska uzorna zemljista utvrdjena u toj katastarskoj opciniistodobno su i opcinska uzorna zemljista za tu katastarsku opcinu.

Clan 52.

Bonitiranjem zemljista sva se zemljista sposobna za poljoprivrednuproizvodnju resporedjuju, prema plodnosti, u osam bonitetnih klasa,na temelju mjerila i osnove za bonitiranje koje utvrdjuje Republickageodetska uprava.

Osnovu bonitiranja zemljista cine uzorna zemljista na podrucjuRepublike za svaku bonitetnu klasu postojecih tipova tla.

Clan 53.

Rasporedjivanje zemljista u bonitetne klase obavlja poljoprivredni,odnosno sumarski strucnjak kojeg odredi Republicka geodetska uprava.

d) I z l a g a n j e n a j a v n i u v i d p o d a t a k a

k a t a s t a r s k e i z m j e r e i k l a s i r a n j e

z e m l j i s t a

Clan 54.

Podaci utvrdjeni katastarskom izmjerom i klasirenjem zemljistaizlazu se na javni uvid korisnicima zemljista i zainteresiranimstrankama na podrucju katastarske opcine za koju se obavlja izlaganje.

Clan 55.

Upravne poslove u vezi s izlaganjem na javni uvid podataka utvrdjenihkatastarskom izmjerom i klasiranjem zemljista obavlja organ opcinskeuprave nadlezan za geodetske poslove.

Organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove objavljujena uobicajen nacin vrijeme i mjesto izlaganja na javni uvid podatakaiz stava 1. ovog clana.

Clan 56.

Organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove duzan je pismenopozvati korisnike zemljista i svakom korisniku, koji se odazvaopozivu, saopciti usmeno i pismeno podatke utvrdjene katastarskomizmjerom i klasiranjem zemljista za njegovo zemljiste.

Ako je korisnik uredno pozvan, a nije se odazvao pozivu, organopcinske uprave nadlezan za geodetske poslove pismeno ce mu saopcitipodatke utvrdjene katastarskom izmjerom i klasiranjem zemljistaza njegovo zemljiste.

Clan 57.

Na podatke utvrdjene katastarskom izmjerom moze se staviti prigovor,u roku od osam dana od dana saopcenja podataka.

O prigovoru rjesava organ opcinske uprave nadlezan za geodetskeposlove. Ako taj organ utvrdi da je prigovor osnovan, izvrsitice odgovarajuci ispravak u podacima utvrdjenim katastarskom izmjerom.

Ako organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove ne uvaziprigovor, izdat ce podnosiocu prigovora pismeno rjesenje o njegovuodbijanju.

Clan 58.

Kad je na podrucju katastarske opcine ili na dijelu njena podrucjaizvrsena komasacija zemljista i nakon provedene komasacije zemljistaobavljeno klasiranje zemljista ili kad je klasiranje zemljistaizvrseno bez obnove katastarske izmjere, organ opcinske upravenadlezan za geodetske poslove pismeno ce saopciti korisnicimapodatke utvrdjene klasiranjem zemljista.

Clan 59

Na podatke utvrdjene klasiranjem zemljista i na rjesavanje o odbijanjuprigovora donijetog po odredbi stava 3. clana 57. ovog zakonamoze se izjaviti zalba. O zalbi rjesava organ uprave zajedniceopcina nadlezan za geodetske poslove.

e) I z r a d a k a t a s t a r s k o g o p e r a t a

Clan 60.

Katastarski operat izradjuje se za podrucje katastarske opcinena osnovi podataka dobivenih katastarskom izmjerom i klasiranjemzemljista.

Katastarski operat ili pojedini njegov dio izradjuje organ iliorganizacija kojoj to povjeri Republicka geodetska uprava.

Organ ili organizacija kojoj je povjerena izrada cijelog ili dijelakatastarskog operata duzna je izradjeni katastarski operat podnijetiRepublickoj geodetskoj upravi na pregled i potvrdu.

Republicka geodetska uprava pregledat ce katastarski operat, iako utvrdi da je izradjen prema postojecim propisima, potvrditice ga te odrediti dan pocetka njegove primjene. Potvrdjeni katastarskioperat Republicka geodetska uprava dostavlja organu opcinske upravenadleznom za goedetske poslove na koristenje.

Republicka geodetska uprava dostavlja kopiju planova i odgovarajuciizvod iz knjiznog dijela katastarskog operata nadleznom opcinskomsudu radi osnivanja ili ispravljanja zemljisne knjige.

Clan 61.

Katastarski operat, izvod iz katastarskog operata i uvjerenjakoja se izdaju na osnovi katastarskog operata imaju dokaznu snagujavnih isprava.

Clan 62.

Kad je Republicka geodetska uprava potvrdila katastarski operati odredila dan pocetka njegove primjene.

Nadlezni opcinski sud duzan je, na osnovi podataka dostavljenihpo odredbi stava 5. clana 60. ovog zakona, pokrenuti postupakza osnivanje ili ispravljanje zemljisne knjige za tu katastarskuopcinu.

III. ODRZAVANJE IZMJERE I KATASTRA ZEMLJISTA

Clan 63.

Dokumentacija izmjere i katastar zemljista mora se, u pogledunjenog sadrzaja, trajno odrzavati u skladu sa stvarnim stanjemna terenu.

Odrzavanje izmjere i katastra zemljista obuhvaca pracenje i utvrdjivanjepromjena nastalih na zemljistu koje utjecu na podatke izmjerei katastra zemljista te provodjenje utvrdjenih promjena u kartama,planovima i ostalim djelovima katastarskog operata.

Snimanje promjena nastalih na zemljistu, njihova obrada i provodjenjeu dokumentaciji izmjere i katastra zemljista mora se izvoditiistom tocnoscu koja je primijenjena prilikom izmjere i izradekatastra zemljista.

Clan 64.

Poslovi odrzavanja izmjere i katastra zemljista, pored pracenjai utvrdjivanja promjena na zemljistu i njihova provodjenja u planovima,kartama i ostalim dijelovima katastarskog operata, obuhvacajui:

- obnavljanje unistenih ili ostecenih biljega mreze stalnih geodetskihtocaka, njihovo ponovno odredjivanje i unosenje novodobivenihpodataka u elaborate mreze stalnih geodetskih tocaka;

- otklanjanje utvrdjenih nedostataka na planovima, kartama iostalim dijelovima katastarskog operata;

- umnozavanje dotrajalih ili ostecenih planova i karata i obnavljanjedotrajalog knjiznog dijela katastarskog operata.

Clan 65.

Kad se u postupku odrzavanja katastra zemljista obnovi katastarskioperat, organ ili organizacija koja je obnovila katastarski operatduzna je postupiti s obnovljenim katastarskim operatom na nacinpredvidjen u stavu 3. clana 60. ovog zakona.

Clan 66.

Korisnici zemljista duzni su, u roku od 30 dana od dana nastalepromjene, prijaviti organu opcinske uprave nadleznom za geodetskeposlove svaku promjenu na zemljistu koja utjece na podatke upisaneu katastarskom operatu.

Sudovi i drugi organi koji rjesavaju o promjenama korisnika zemljistaduzni su, kao prijavu o nastaloj promjeni, dostaviti organu opcinskeuprave nadleznom za geodetske poslove akte kojima rjesavaju otim promjenama odmah po njihovoj pravomocnosti.

Promjene na zemljistu iz stava 1. ovog clana, koje ustanovi samorgan opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove ili za kojesazna na drugi nacin, uzimaju se u postupak kao da su prijavljene.

Clan 67.

Kad se radi o izgradnji putova, zeljeznickih pruga, kanala, zgradaili drugih objekata u drustvenom vlasnistvu cijom se izgradnjomili rekonstrukcijom utjece na podatke upisane u katastarskom operatu,organ ili oraganizacija udruzenog rada ili druga organizacijakoja se brine o njihovoj izgradnji odnosno odrzavanju duzna je,po dovrsenoj izgradnji ili rekonstrukciji, uz prijavu iz stava1. clana 66. ovog zakona, podnijeti organu opcinske uprave nadleznomza geodetske poslove geodetski elaborat (situacioni plan i drugepodatke) na osnovi kojeg ce se nastale promjene moci unijeti ukatastarski operat.

Fizicka ili gradjanska pravna osoba koja izgradi stambenu iliposlovnu zgradu na svojem zemljistu ili na zemljistu u drustvenomvlasnistvu koje je dobila na koristenje za izgradnju stambeneili poslovne zgrade duzna je, po izgradnji, uz prijavu iz stava1. clana 66. ovog zakona, priloziti geodetski elaborat (situacioniplan i druge podatke) izradjen od ovlastenog izvodjaca, na osnovikojeg ce se nastala promjena moci unijeti u katastarski operat.

Clan 68.

Promjena na zemljistu moze se provesti u katastru zemljista samona osnovi rjesenja organa uprave nadleznog za geodetske poslove.

Dok se ne provedu promjene u katastru zemljista, smatra se kaotocno stanje koje proizlazi iz katastarskog operata.

Clan 69.

Prijave o promjenama na zemljistu koje organ opcinske uprave nadlezanza geodetske poslove primi do 31. kolovoza, a za rjesenje kojihsu potrebni uvidjaji i mjerenja na terenu, duzan je organ opcinskeuprave nadlezan za geodetske poslove rijesiti u toku tekuce godine.

Prijave iz stava 1. ovog clana koje organ opcinske uprave nadlezanza geodetske poslove primi poslije 31. kolovoza, moze rijesitii naredne godine.

Clan 70.

Promjene koje je korisnik prijavio u toku godine uzet ce se uobzir za razrez poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanjapoljoprivredne djelatnosti od 1. sijecnja naredne godine.

Clan 71.

Korisnici zemljista na kojem su nastale promjene, za cije je provodjenjepotrebno izvrsiti mjerenje na terenu duzni su granice svog zemljistaobiljeziti vidljivim i trajnim biljegama.

Ako korisnik zemljista ne izvrsi obiljezavanje granica na nacinpredvidjen u stavu 1. ovog clana, organ opcinske uprave nadlezanza geodetske poslove postupit ce prema odredbi stava 3. clana44. ovog zakona.

Clan 72.

O promjenama oblika, povrsine i nacina iskoristavanja zemljistakoje je proveo u katastru zemljista organ opcinske uprave nadlezanza geodetske poslove duzan je obavijestiti nadlezni opcinski sud.

Clan 73.

Organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove nece provestiu katastarskom operatu promjenu u obliku i povrsini katastarskecestice ako je ta promjena protivna prostornom planu odnosno urbanistickimuvjetima gradnje.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, ako su na katastarskojcestici vec izgradjeni objekti trajnog karaktera, a izgradnjatih objekata nije u skladu s prostornim planom odnosno urbanistickimuvjetima gradnje, organ opcinske uprave nadlezan za geodetskeposlove utvrdit ce promjenu i provesti je u katastru zemljista,radi odrzavanja suglasnosti podataka izmjere i katastra zemljistasa stvarnim stanjem na terenu, i o tome ce obavijestiti opcinskiorgan uprave nadlezan za poslove urbanizma.

Clan 74.

Organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove duzan je,najmanje svake desete godine, a u gradovima i naseljima gradskogkaraktera svake pete godine izvrsiti usporedjivanje podataka izmjerei katastra zemljista sa stvarnim stanjem na terenu, bez obziraima li prijava o nastalim promjenama, a utvrdjene promjene provestiu katastarskom operatu.

Ako organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove, usporedjujucipodatke izmjere i katastra zemljista sa stvarnim stanjem na terenu,ustanovi da je na zemljistu izgradjena stambena ili poslovna zgradaili drugi objekt, a korisnik zemljista nije postupio prema odredbiclana 67. ovog zakona, izvrsit ce, na trosak korisnika zemljistapotrebna mjerenja te izraditi odgovarajuci elaborat za unos nastalepromjene u katastarski operat.

IV. OBNOVA IZMJERE I KATASTRA ZEMLJISTA

Clan 75.

Obnova izmjere i katastra zemljista poduzima se kad se znatnopojavi neslaganje izmedju podataka izmjere i katastra zameljistaupisanih u katastarskom operatu i stana na terenu, a ne moze seukloniti redovnim odrzavanjem.

Obnova izmjere i katastra zemljista, u pravilu, obuhvaca ponovnuizmjeru i izradu katastra zemljista. Izuzetno moze se izvrsitiobnova samo katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljista bezponovne izmjere.

Obnova izmjere i katastra zemljista provodi se u cijelosti popropisima i po postupku koji vrijede za izmjeru i izradu katastrazemljista.

U postupku komasacije zemljista, obnova izmjere i katastra zemljistaizvrsit ce se, u pravilu, za onaj dio katastarske opcine kojinije obuhvacen u komasacionu gromadu.

Clan 76.

Republicka geodetska uprava utvrdjuje je li nastupila i u kojemobimu potreba obnove izmjere i katastra zemljista za pojedinukatastarsku opcinu ili njen pojedini dio te predlaze njeno izvrsenjesvojim godisnjim programom rada.

Clan 77.

Sredstva za obnovu izmjere i katastra zemljista osigurava Republika.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana troskove za obnovu izmjerei katastra zemljista snosi opcina:

a) ako je potreba obnove izmjere i katastra zemljista nastupilazbog neredovitog odrzavanja izmjere i katastra zemljista, a zato nisu postojale objektivne smetnje, ili je nemarno rukovanokatastarskim planovima, drugim kartama i ostalim dijelom katastarskogoperata, zbog cega su postali neupotrebljivi za daljnje koristenje;

b) ako skupstina opcine iz posebnih razloga sama trazi obnovuizmjere i katastra zemljista.

Clan 78.

Kad se izmjera i katastar zemljista izvode odnosno obnavljajuu postupku komasacije zemljista, Republika osigurava sredstvaza: postavljanje i odredjivanje mreze stalnih geodetskih tocaka,detaljno snimanje naselja i stalnih objekata u javnoj upotrebi,izradu planova podrucja naselja, katastarsko klasiranje i bonitiranjezemljista, umnozavanje planova i izradu knjiznog dijela katastarskogoperata za cijelu katastarsku opcinu.

V. GEODETSKI RADOVI ZA POSEBNE POTREBE

Clan 79.

Geodetskim radovima za posebne potrebe organizacija udruzenograda ili drugih organizacija, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1. izradjivanje posebnih geodetskih podloga za potrebe izradeplanova prostornog uredjenja, kada s obzirom na mjerilo, sadrzaji tocnost ne odgovaraju planovi i karte iz clanova 26. i 28. ovogzakona;

2. parcelacija gredjevinskog zemljista i izrada parcelacionogelaborata u postupku provedbe planova prostornog uredjenja;

3. geodetska mjerenja i izrada geodetskih elaborata za potrebeuredjenja imovinsko-pravnih odnosa na zemljistu (eksproprijacija,arondacija, uzurpacija i slicno) te za potrebe iz stava 1. clana67. ovog zakona.

Clan 80.

Geodetske podloge i geodetski elaborati iz clana 79. ovog zakonamoraju biti izradjeni na nacin da se mogu koristiti i za potrebeizrade, obnove ili odrzavanja izmjere i katastra zemljista.

Geodetske podloge i geodetski elaborati ne mogu se koristiti dokne budu pregledani i potvrdjeni od organa uprave nadleznog zageodetske poslove.

Clan 81.

Organizacija udrzenog rada i druge organizacije mogu za vlastitepotrebe obavljati samo geodetske radove iz tocke 3. clana 79.ovog zakona, ako imaju najmanje jednog strucnjaka u svojstvu radnikau udruzenom radu koji je polozio strucni ispit predvidjen za radnikeu organima uprave na radnom mjestu polozajnog zvanja strucni suradnikgeodet, visi geodet ili geodet.

Geodetske radove iz tocke 1. i 2. clana 79., ako ovim zakonomnije drugacije odredjeno, mogu izvoditi samo organi i organizacijeiz clana 5. ovog zakona, a izuzetno, ako se za to ukaze potreba,te radove moze obaviti i organizacija udruzenog rada koja ispunjavauvjete predvidjene stavom 1.ovog clana, ali samo po odobrenjuRepublicke geodetske uprave.

Clan 82.

Organi uprave nadlezni za geodetske poslove vode nadzor nad radovimaiz clana 79. ovog zakona u pogledu pravilnosti i tocnosti njihovaizvodjenja.

Republicka geodetska uprava odredjuje radove iz clana 79. ovogzakona nad kojim, u pogledu pravilnosti i tocnosti njihova izvodjenja,vodi nadzor organ uprave zadjednice opcina nadlezan za geodetskeposlove odnosno organ opcinske uprave nadlezan za te poslove.

Clan 83.

Organizacija koja obavlja radove iz clana 79. ovog zakona, duznaje, po izvrsenom radu, dostaviti originalni primjerak izradjenogelaborata na pregled i potvrdu organu uprave nadleznom za geodetskeposlove.

Organ uprave nadlezan za geodetske poslove, kojemu je dostavljenelaborat iz stava 1. ovog clana, duzan je, u roku 30 dana, pregledatielaborat, potvrditi ga ili dati primjedbe na njega i rjesenjemodrediti rok potreban za uklanjanje utvrdjenih nedostataka.

Izvodjac radova duzan je postupiti po rjesenju organa uprave nadleznogza geodetske poslove, izdanom po odredbi iz stava 2. ovog clana,i cjelokupan materijal ponovno dostaviti tom organu na potvrdu.

Clan 84.

Organizacija udruzenog rada ili druga organizacija koja je izvrsilaradove iz clana 79. ovog zakona duzna je, bez naknade, predatiorganu opcinske uprave nadleznom za geodetske poslove jedan primjerakizradjenog i potvrdjenog elaborata radi koristenja za potrebeizrade, obnove ili odrzavanja izmjere i katastra zemljista.

VI. OVLASTENJA I ODNOSI ORGANA UPRAVE NADLEZNIH ZA GEODETSKE POSLOVE

Clan 85.

Poslovi izvrsenja izmjere i izrade katastra zemljista, posloviobnove izmjere i katastra zemljista, poslovi odrzavanja osnovnemreze stalnih geodetskih tocaka iz stava 3. clana 16. ovog zakonai poslovi odrzavanja osnovne drzavne karte u nadleznosti su Republike.

Poslovi odrzavanja izmjere i katastra zemljista, osim poslovaodrzavanja osnovne mreze stalnih geodetskih tocaka i osnovne drzavnekarte, u nadleznosti su opcine.

Clan 86.

Upravne poslove iz stava 1. clana 85. ovog zakona obavlja Republickageodetska uprava, ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno.

Upravne poslove iz stava 2. clana 85. ovog zakona obavlja posebanorgan opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove.

Clan 87.

Pored poslova iz clanova 85. i 86. ovog zakona Republicka geodetskauprava obavlja i ove poslove:

- izradjuje prijedlog srednjorocnih i godisnjih programa radovana izmjeri i izradi katastra zemljista iz nadleznosti Republikei prati njihovo ostvarivanje;

- izdaje planove i karte iz clanova 26. i 28. ovog zakona;

- prikuplja, sredjuje i arhivira originalne planove, karte iostalu izvornu dokumentaciju izmjere i katastra zemljista.

Clan 88.

Republicka geodetska uprava ima, osim prava i duznosti predvidjenihZakonom o upravi, pravo i duznost da provodi nadzor nad poslovimaodrzavanja izmjere i katastra zemljista, te nad stanjem postojecedokumentacije izmjere i katastra zemljista.

U provodjenju nadzora Republicka geodetska uprava ima pravo organimauprave zajednice opcina nadleznim za geodetske poslove i organimaopcinske uprave nadleznim za te poslove izdavati obavezne upute.

Clan 89.

Republicka geodetska uprava moze u provodjenju nadzora iz stava1. clana 88. ovog zakona staviti izvan upotrebe katastarski operat,ako utvrdi da u njemu postoje veci nedostaci, te odrediti roku kojem se moraju ukloniti nedostaci.

Ako se nedostaci u katastarskom operatu u odredjenom roku ne uklone,Republicka goedetska uprava poduzet ce mjere da se oni ukloneili ce odrediti da se izradi novi katastraski operat.

Troskovi prouzrokovani mjerama iz stava 2. ovog clana padaju nateret opcine.

Clan 90.

Republicka geodetska uprava provodi nadzor nad radovima izmjerei izrade katastra zemljista koje izvode oragnizacije udruzenograda osnovane u tu svrhu i, utvrdi li da se radovi ne izvode uskladu s propisima, upozorava ih na uocene nedostatke, odredjujucirok u kojem se moraju ukloniti.

Ako organizacija iz stava 1. ovog clana ne ukloni nedostatke uodredjenom roku, Republicka geodetska uprava moze obustaviti daljnjirad na izmjeri i izradi katastra zemljista dok se ne uklone nedostaci.

Clan 90a.

Organ uprave zajednice opcina nadlezan za geodetske poslove imapravo i duznost:

- da provodi nadzor nad obavljanjem poslova odrzavanja izmjerei katastra zemljista u nadleznosti opcine;

- da provodi nadzor nad stanjem postojece dokumentacije izmjerei katastra zemljista koju je za podrucje opcine duzan cuvati iodrzavati organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove;

- da rjesava o zalbama izjavljenim protiv rjesenja organa opcinskeuprave nadleznog za geodetske poslove.

Za obavljanje poslova koji su po ovom zakonu u nadleznosti zajedniceopcina, dvije ili vise zajednica opcina mogu osnovati zajednickiorgan uprave nadlezan za geodetske poslove.

Clan 90b.

Statutom Gradske zajednice opcina Zagreb moze se odrediti da upravneposlove izmjere i katastra zemljista iz nadleznosti opcine obavljaza podrucje te zajednice organ uprave Gradske zajednice opcinaZagreb nadlezan za geodetske poslove.

O zalbi protiv prvostepenog rjesenja organa uprave iz stava 1.ovog clana rjesava kolegijalni organ Skupstine Gradske zajedniceopcina Zagreb koji odredi ta skupstina.

Clan 91.

Pored upravnih i strucnih poslova na odrzavanju izmjere i katastrazemljista iz nadleznosti opcine, organ opcinske uprave nadlezanza geodetske poslove moze na podrucju opcine kao vlastitu djelatnost,uz naknadu izradjivati i elaborate iz clanova 67. i 79. ovog zakona,te obavljati i druge geodetske poslove za potrebe organa, organizacijaudruzenog rada, drugih oragnizacija i gradjana, koji su od znacajai za odrzavanje izmjere i katastra zemljista, ali samo ako u cijelostiizvrsava svoje zadatke i poslove iz nadleznosti opcine za cijeizvrsavanje opcina osigurava sredstva.

Republicka geodetska uprava daje misljenje skupstini opcine otome izvrsava li organ opcinske uprave nadlezan za geodetske posloveu cjelini svoje zadatke i poslove.

Opcinska skupstina propisuje opseg vlastite djelatnosti opcinskogorgana uprave nadleznog za geodetske poslove i uvjete pod kojimace je obavljati.

Organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove samostalnoraspolaze sredstvima ostvarenim vlastitom djelatnoscu.

Clan 92.

Organizacija udruzenog rada za izmjeru i izradu katastra zemljista(clan 5. stav 2. ovog zakona) moze se osnovati ako, pored opcihuvjeta za osnivanje organizacije udruzenog rada, ispunjava i oveposebne uvjete:

- da ima za izvrsavanje strucnih poslova osiguranu odgovarajucutehnicku opremu;

- da ima najmanje osam radnika s odgovarajucom strucnom spremomi polozenim strucnim ispitom za obavljanje geodetskih radova.

Organizacija udruzenog rada koja obrazuje geodetske kadrove (clan5. stav 4. ovog zakona), kada, u okviru svojih nastavnih i znanstvenihpotreba, obavlja poslove izmjere i katastra zemljista, mora ispunjavatiuvjete iz stava 1. ovog clana.

Republicka geodetska uprava utvrdjuje jesu li ispunjeni posebniuvjeti za osnivanje organizacije udruzenog rada za izmjeru i izradukatastra zemljista, odnosno ispunjava li organizacija udruzenograda koja obrazuje geodetske kadrove te uvjete.

Clan 93.

Organizacija udruzenog rada osnovana za izmjeru i izradu katastrazemljista moze izradjivati i elaborate iz clanova 67. i 79. ovogzakona, te obavljati i druge geodetske poslove za potrebe organa,organizacija udruzenog rada, drugih organizacija i gradjana.

Clan 93.a

Poslovi izmjere i katastra zemljista koje obavljaju organizacijeudruzenog rada za izmjeru i izradu katastra zemljista od posebnogsu drustvenog interesa.

Clan 93b.

U organizacijama udruzenog rada za izmjeru i izradu katastra zemljista,koje odredi Izvrsno vijece Sabora, u suodlucivanju o utvrdjivanjui ostvarivanju zajednickih ciljeva osnovnoj namjeni koristenjasredstava, programima razvoja i osnovnim uvjetima stjecanja dohotkai poslovanja sudjeluju predstavnici korisnika njihovih usluga,u sastavu, broju i na nacin utvrdjenim statutom tih organizacija.

Clan 93c.

Skupstina opcine na podrucju koje organizacija udruzenog radaza izmjeru i izradu katastra zemljista iz clana 93b. ovog zakonaima sjediste, daje suglasnost na imenovanje i razrjesenje od duznostiposlovodnog organa te organizacije, na odredbe njezina statutakoje se odnose na pitanja u kojima sudjeluju u suodlucivanju predstavnicikorisnika njihovih usluga, na odredbe statuta o sastavu i brojutih predstavnika i o nacinu njihova suodlucivanja.

VII. GEODETSKI RADOVI KOJE OSOBNIM RADOM SAMOSTALNO U OBLIKU ZANIMANJAOBAVLJA GEODETSKI STRUCNJAK

Clan 94.

Diplomirani geodetski inzenjeri, geodetski inzenjeri i geodetskitehnicari (u daljnjem tekstu: geodetski strucnjaci) mogu osobnimradom samostalno u obliku zanimanja izradjivati geodetske elaborateiz clana 67. ovog zakona, te obavljati geodetske radove iz tocke2. clana 79. ovog zakona za potrebe fizickih i gradjanskih pravnihosoba i geodetske radove iz tocke 3. clana 79. ovog zakona zapotrebe organizacija udruzenog rada, drugih organizacija ili gradjana,ako ispunjavaju uvjete predvidjene ovim zakonom.

Clan 95.

Odredbe clana 83. i 84. ovog zakona na odgovarajuci nacin se primjenjujui na geodetske strucnjake koji osobnim radom u obliku zanimanjaobavljaju geodetske radove iz clana 94. ovog zakona.

Clan 96.

Odobrenje za obavljanje geodetskih radova iz clana 94. ovog zakonaosobnim radom samostalno u obliku zanimanja, izdaje se na zahtjevgeodetskog strucnjaka koji ispunjava ove uvjete:

1. da je polozio odgovarajuci strucni ispit i da je radio najmanje10 godina na poslovima izmjere i katastra zemljista;

2. da ima jugoslavensko drzavljanstvo;

3. da je potpuno poslovno sposoban;

4. da nije u radnom odnosu;

5. da mu pravomocnom sudskom presudom nije zabranjeno samostalnoobavljanje geodetske djelatnosti.

Clan 97.

Odobrenje za obavljanje geodetskih radova iz clana 94. ovog zakonaosobnim radom samostalno u obliku zanimanja izdaje organ upravenadlezan za geodetskle poslove opcine na podrucju koje ima prebivalistepodnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja.

Clan 98.

Nadzor nad radom geodetskih strucnjaka koji obavljaju geodetskeradove osobnim radom samostalno u obliku zanimanja provodi organopcinske uprave nadlezan za geodetske poslove.

Clan 99.

Organ opcinske uprave nadlezan za geodetske poslove oduzet cegeodetskom strucnjaku odobrenje za obavljanje geodetskih radovaiz clana 94. ovog zakona osobnim radom samostalno u obliku zanimanjakada prestane ispunjavati koji od uvjeta navedenih u clanu 96.ovog zakona.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Clan 100.

Oraganizacija udruzenog rada ili druga pravna osoba kaznit cese za prekrsaj navcanom kaznom od 2.000 do 20.000 dinara:

1. ako umnozi ili ustupi podatke izmjere i katastra zemljistas kojima raspolaze za svoje potrebe (clan 9. stav 4.);

2. ako se ne koristi podacima izmjere i katastra zemljista skojima raspolazu organi nadlezni za geodetske poslove (clan 10);

3. ako ne dozvoli pristup na zemljiste i objekte koji leze nazemljistu osobama koje rade na poslovima izmjere i katastra zemljista(clan 13. stav 1.);

4. ako bezrazlozno unisti, premjesti ili osteti biljegu odnosnoznak izmjere, ili ako ne obavijesti nadlezni organ o tome da jeunistena, ostecena ili premjestena biljega odnosno znak izmjerekoji je postavljen na zemljistu koje koristi organizacija (clan23);

5. ako u zakonu predvidjenom roku ne obavijesti organ opcinskeuprave nadlezan za geodetske poslove o izvodjenju gradjevinskihi drugih radova koji mogu ostetiti ili smanjiti mogucnost koristenjastalnih geodetskih tocaka izmjere (clan 24. stav 1.);

6. ako ne obiljezi trajnim i vidljivim biljegama granice zemljistakoje koristi na podrucju za koje se izvodi katastarska izmjera(clan 44. stav 1. 71. stav 1.);

7. ako u zakonu predvidjenom roku ne prijavi nastalu promjenuna zemljistu koje koristi (clan 66. stav 1.);

8. ako organu opcinske uprave nadleznom za geodetske poslovene podnese geodetski elaborat (situacioni plan i druge podatke)na osnovi kojeg ce se moci unijeti nastala promjena u katastarskioperat (clan 67.);

9. ako koristi geodetske podloge i geodetski elaborat dok nisupregledani i potvrdjeni (clan 80. stav 2.);

10. ako obavlja geodetske radove za svoje potrebe suprotno odredbiclana 81. ovog zakona;

11. ako ne preda primjerak izradjenog i potvrdjenog elaborata(clan 84.);

Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznit ce se i odgovorna osobau organizaciji udruzenog rada ili u drugoj pravnoj osobi novcanomkaznom od 200 do 2.000 dinara.

Clan 101.

Gradjanin-korisnik zemljista kaznit ce se novcanom kaznom od 200do 2.000 dinara za prekrsaj iz clana 100. tocke 1. i 3. do 9.ovog zakona.

Novcanom kaznom od 200 do 2.000 dinara kaznit ce se za prekrsajgradjanin:

1. koji bez odobrenja obavlja geodetske radove osobnim radomsamostalno u obliku zanimanja (clan 94.);

2. koji u obavljanju geodetskih radova osobnim radom samostalnou obliku zanimanja ne preda organu opcinske uprave nadleznom zagoedetske radove primjerak izradjenog i potvrdjenog elaboata (clan95. u vezi s clanom 84).

IX. PRIJELAZNE I ZAVRSENE ODREDBE

Clan 102.

Na podrucju gdje postoji stara izmjera i katastar zemljista izvrsitice se izmjera i izraditi katastar zemljista po odredbama ovogzakona i propisa donijetih na osnovi njega.

Dok se izvrsi izmjera i katastar zemljista na podrucju iz stava1. ovog clana, koristit ce se podaci stare izmjere i katastarzemljista.

Clan 103.

Podrucja i nazivi postojecih katastarskih opcina i katastarskihkotara, utvrdjeni po dosadasnjim propisima, ostaju na snazi dokse ne ukaze potreba njihova mijenjanja s obzirom na potrebu izvrsenjaizmjere i izrade katastra zemljista, odnosno na promjenu uvjetaiz clana 41. ovog zakona.

Clan 104.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na odrzavanje izmjere i katastrazemljista, te na njihovu obnovu primjenjivat ce se i na odrzavanjei obnovu stare izmjere i katastra zemljista.

Clan 105.

Skupstina opcine usaglasit ce organizaciju organa opcinske upravenadleznog za geodetske poslove s odredbeom stava 2. clana 86.ovog zakona, u roku sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovogzakona.

Organizacije udruzenog rada osnovane za izmjeru i izradu katastrazemljista usaglasit ce svoju organizaciju s uvjetima predvidjenimu clanu 92. ovog zakona, u roku sest mjeseci od dana stupanjana snagu ovog zakona.

Clan 105.a.

izvrsno vijece Sabora odredit ce, u roku od tri mjeseca od danastupanja na snagu ovog zakona organizacije udruzenog rada za izmjerui izradu katastra zemljista u kojima po clanu 93.b. ovog zakonasudjeluju u suodlucivanju predstavnici korisnika njihovih usluga.

Organizacije udruzenog rada za izmjeru i izradu katastra zemljistaiz clana 93.b. ovog zakona donijet ce, u roku od tri mjeseca nakonsto ih Izvrsno vijece sabora odredi kao organizacije u kojimasudjeluju u suodlucivanju predstavnici korisnika njihovih usluga,statutarne odredbe na koje po clanu 93.b. ovog zakona daje suglasnostskupstina opcine i zatrazit ce od nadlezne skupstine opcine davanjesuglasnosti na te statutarne odredbe i na imenovanje poslovodnogorgana.

Clan 106.

Ovlascuje se direktor Republicke geodetske uprave da donose blizepropise:

- o postavljanju i odredjivanju osnovne mreze stalnih geodetskihtocaka;

- o omedjiivanju i obiljezavanju granica katastarskih opcina;

- o detaljnom snimanju terena i izradi planova i karata;

- o klasiranju i bonitiranju zemljista;

- o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i klasiranja zemljista;

- o odrzavanju izmjere i katastra zemljista.

Clan 107.

Do donosenja propisa iz clana 106. ovog zakona primjenjivat cese propisi koji su vazili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 108.

Do donosenja novih propisa o evidenciji nekretnina u drustvenomvlasnistvu primjenjivat ce se Odluka Izvrsnog vijeca Sabora oevidenciji nepokretne opcenarodne imovine ("Narodne novina",broj 29/58) i propisi donjeti na njezinoj osnovi.

Clan 109.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju vaziti Osnovni zakon opremjeru i katastru zemljista ("Sluzbeni list SFRJ",br. 15/65 i "Narodne novine", br. 52/71), Zakon o premjerui katastru zemljista ("Narodne novine" br. 39/68 i Uredbao izradi premjera i katastra zemljista i o njihovu odrzavanju("Sluzbeni list SFRJ", br. 44/67).

Clan 110.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnimnovinama".