Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
SVE

A

Autohtoni

Pojam "autohtoni" odnosi se na starosjedilačke zajednice koje često imaju posebni kulturni identitet i običaje koji se razlikuju od općeprihvaćenih društvenih normi, uključujući i običaje vezane uz zemljište. Autohtone zajednice su često marginalizirane i ranjive. Status "autohtonih zajednica" može biti uređen zakonom.

engl. Indigenous - The term „indigenous‟ refers to communities that are native to the locality and frequently have specific cultural identities and practices, including practices related to land, that differ from the mainstream society and as a result are often marginalized and vulnerable. The status of “indigenous communities” may be defined by law.

Č

Čestica (zemljišta)

Čestica je definirana kao površina zemljišta jedinstvenog vlasništva, korištenja ili drugih svojstava.

engl. Parcel (of land) - A parcel is a defined area of land with a unique record of ownership, use, or other characteristics.

D

Decentralizacija

Decentralizacija je načelo prijenosa odgovornosti i nadležnosti za kreiranje politike na lokalne razine javne vlasti.

engl. Decentralization - Decentralization is the principle of delegating policy-making and authority responsibility to local levels of public authority.

Deložacija

Deložacija je uklanjanje nekoga sa zemljišta ili imovine koju je zaposjeo. Pojam se vrlo često koristi u kontekstu iseljenja bespravnih stanara, ali se također može koristiti i u kontekstu nezakonitog iseljenja.

engl. Eviction - Eviction is the removal of someone from their occupation of land or property. The term is very commonly used in connection with the eviction of squatters, but may also be used in the context of unlawful eviction.

Dosjelost

Stjecanje prava na zemljištu na temelju dugoročnog mirnog korištenja zemljišta. Prava na zemljištu se mogu steći nakon zakonom propisanog roka, ako za to nema drugih zakonskih prepreka.

engl. Adverse possession - Possession of land through long term peaceful occupation as a trespasser or squatter. The right to possession after a statutorily prescribed period of limitation can be gained if there is no legally defendable claim.

Dosuda

Proces konačnog i mjerodavnog određivanja postojećih prava i tereta ljudi na zemljištu.

engl. Adjudication - Process of final and authoritative determination of the existing rights and claims of people to land.

Državno zemljište

Zemljište kojim upravlja središnja vlast.

engl. State land - Property in the custodianship of the Central/National Government.

E

Etažno vlasništvo

Etažno vlasništvo odnosi se na pojedinačne stambene jedinice na nekoj nekretnini, uključujući i zemljište s kojim je ona povezana. Osobe ostvaruju individualna prava na posebnim dijelovima nekretnina, ali također koriste i imaju pristup zajedničkim dijelovima nekretnina poput hodnika, stubišta, vanjskog prostora itd. Zajednički dijelovi nekretnina u pravilu zahtijevaju i zajedničko održavanje.

engl. Condominiums - A condominium is a collection of individual home units along with the land upon which they sit, also known as strata. Individuals have private rights within the complex/building, but they also have use and access to common facilities, including hallways, stairwells, and exterior areas etc. There are typically common property areas included in the property that require management by the commons.

F

Formalno rješenje

Rješavanje spora kroz upravni ili sudski postupak u kojem je ishod zakonski obvezujući.

engl. Resolution formal - Resolving a dispute through an administrative or judicial process where the outcome is legally binding.

G

Gospodarenje zemljištem

Aktivnosti povezane s gospodarenjem zemljišta.

engl. Land management - The activities associated with the management of land.

Građevinska dozvola

Odobrenje za izgradnju ili obnovu nekretnine dobiveno od strane nadležnog tijela za poslove graditeljstva i prostornog uređenja.

engl. Building permit - An approval by the local governing body on land use and planning for construction or renovation to a property.

H

Hipoteka

Teret na nekretnini kojim se osigurava naplata potraživanja.

engl. Mortgage - A transfer in the interest of land for the security of a debt.

I

Isprava

Pisani ili tiskani dokument čiji je učinak neka pravna radnja, poput kupoprodajnog ugovora.

engl. Deed - Written or printed instrument that effects a legal action such as a contract for sale.

Izvlaštenje

Izvlaštenje je čin oduzimanja zemljišta pojedincima od strane države zbog javnog interesa, ali u skladu s propisanim procedurama te uz plaćanja pravedne naknade.

engl. Expropriation - Expropriation is the act of taking away individuals' land by the state due to public interest but prior to respect of procedures provided for by law and prior to payment of fair compensation.

J

Javne informacije

Javni pristup informacijama je obilježje javne politike kojim svako društvo definira koje bi informacije, osobito kada govorimo o privatnim osobama i gospodarskim subjektima, trebale biti dostupne javnosti.

engl. Public information - Public access to information is a feature of public policy by which each society defines what information, particularly about private citizens and corporate entities, should be available to the public.

Javni bilježnik

Zakonski ovjerovitelj dokumenata.

engl. Notary - Legal attester of documents.

Javno dobro

Imovina, objekt, resurs ili infrastruktura predviđena za javnu dobrobit.

engl. Public good - An asset, facility, resource or infrastructure provided for the benefit of the public.

Javno dostupno

Odnosi se na informacije koje su javno dostupne te za čiji dohvat nije potrebno podnositi nikakve zahtjeve ili posjedovati certifikate.

engl. Publicly accessible - Referring to information that can be obtained by the public without any special requirements or certifications placed on the person/body making the enquiry.

Javno usvajanje

Donošenje odluke ili instrumenta poput prostornog plana uređenja zemljišta kroz svojevrsni oblik participativnog procesa koji uključuje javno izlaganje i raspravu.

engl. Public approval - Approval of a decision or instrument such as a land use plan through some participatory process that involves public display and consultation.

Javno zemljište

Javno zemljište je zemljište kojim, za razliku od privatnog zemljišta, upravlja država, općina ili lokalna vlast.

engl. Public land - Public land is the land in the custodianship of the State, municipality, or local authority, as opposed to private land.

K

Katastar

Katastar je na česticama zasnovani zemljišni informacijski servis s aktualnim podacima o nekretninama/zemljištu i interesima.

engl. Cadastre - A cadastre is normally a parcel based and up-to-date land information system containing a record of interests in land (i.e. rights, restrictions and responsibilities).

Kolektivna prava

Zajedničko vlasništvo nad prirodnim resursima postoji u slučajevima kada su nositelji prava jasno definirani kao zajednica te imaju pravo isključiti treće osobe iz uživanju tih prava.

engl. Collective rights - Collective ownership of a natural resource is where the holders of rights to a given natural resource are clearly defined as a collective group, and where they have the right to exclude third parties from the enjoyment of those rights.

Komunalno zemljište

Zemljište kojim raspolaže lokalna uprava. Lokalna uprava može, ali ne mora biti formalni vlasnik zemljišta. U nekim slučajevima država može biti formalni vlasnik takvog zemljišta.

engl. Communal land - Land over which a community has rights or access to. The community may or may not have legally recognized ownership over the land. In some cases for instance the State may be considered the owner.

Koncesija

Koncesija je ograničeno pravo korištenja koje se dodjeljuje osobama za veći komad javnog zemljišta namijenjenog određenoj svrsi (npr. šumarstvo, bio-gorivo, kultura/turizam itd.)

engl. Concession - A concession is a restricted use right granted to a private party for a large parcel of public land that is granted for a specific purpose (for example forestry, bio-fuel, cultural/tourism etc).

N

Na temelju vrijednosti

Latinski izraz za "na temelju vrijednosti".

engl. Ad valorem - Latin term meaning "based on value".

Nadogradnja podataka o interesima

Mehanizam za povećanje sigurnosti interesa na zemljištu kroz formalizaciju interesa na njemu. Sva ili pojedina prava mogu se upisati uz različita ograničenja na zemljištu.

engl. Tenure Upgrading - A mechanism for increasing tenure security by formalizing interests in property in an incremental process. All or some rights may be registered with varying degrees of restrictions placed on the property.

Neformalna naselja

Zaposjedanje područja od strane skupine pojedinaca (domaćinstava), koje nije uređeno propisima. Postoji velika raznolikost u obliku neformalnih naselja koja se kreće u rasponu od dobro ustrojenih, dobro izgrađenih zajednica kojima samo nedostaje formalno priznanje, do vrlo heterogenih i loše planiranih skupina kuća koje nemaju pristup infrastrukturi kao što su ceste, komunalije itd.

engl. Informal settlements - Occupation of an area by a group of individuals (households) that is not legally registered in the name of the occupiers. There is great variety in the form of informal settlements ranging from well established, well-built communities that simply lack formal recognition to very heterogeneous groupings of houses that are poorly planned and lack access to infrastructure such as roads, utilities etc.

Neformalno rješenje

Rješavanje spora kroz proces u kojem ishod nije zakonski obvezujući.

engl. Resolution informal - Resolving a dispute through a process where the outcome is not legally binding.

O

Običajni interesi na zemljištu

Interesi na zemljišta u skladu s običajnim pravom. Običajni interesi predstavljaju skup dogovorenih, ugovorenih ili općenito prihvaćenih pravila, društvenih normi i praksi. Običajni zemljišni zakoni uređuju interese na zemljištu koji proizlaze iz običajne, nepisane prakse, a ne kroz sistematizirana pisana pravila i zakone.

engl. Customary tenure - The holding of land in accordance with customary law. Customary land law regulates rights to enjoy some use of land that arises through customary, unwritten practice, rather than through written or codified law. Customs are a set of agreed, stipulated or generally accepted standards, social norms and practices.

Ograničenja

Odnosi se na ograničenja nečijih prava.

engl. Restrictions - These are limitations on one's rights.

Općinsko zemljište

Zemljište ili imovina kojom upravlja općinska uprava ili lokalne vlasti.

engl. Municipal land - Land or property where the municipal government or local authority has custodianship.

Operativni troškovi (upisnika zemljišta)

Za potrebe LGAF-a, ukupni operativni troškovi obuhvaćaju troškove svih ne-kapitalnih ulaganja (plaće i naknade, materijalni troškovi, prijevoz itd.) povezanih s radom upisnika (registara) zemljišta. Operativni troškovi upisnika zemljišta ne uključuju dugoročna kapitalna ulaganja ili povezane troškove amortizacije.

engl. Operating costs (of the registry) - For the purposes of the LGAF, total operating costs include all non-capital investment costs (i.e. salaries and wages, materials, transportation, etc.) associated with registry operation. Registry operating costs do not include long-term capital investment or associated depreciation expense.

Oslobađanje (porez)

Oslobađanje od obaveze plaćanja poreza. Oslobađanje od obaveze plaćanja poreza na nekretnine u pravilu se temelji na kriterijima kao što su način korištenja (npr. mjesto prebivališta, za javnu upotrebu, poljoprivrednu proizvodnju itd.), vlasništvo (npr. oslobađanje plaćanja za pojedine vrste vlasnika, kao što su investitori, vlada itd.) ili drugi čimbenici (npr. razina uređenosti zemljišta, položaj i veličina zemljišta itd.).

engl. Exemption (tax) - Release from the obligation to pay tax. Property tax exemption is typically based on criteria such as the particular use of the property (such as use as a place of primary residence, public use, agricultural production, etc), ownership (with exemptions for particular types of owners such as investors, government etc.), or other factors (such as the status of improvements on the land, location or size of the holding etc.).

P

Plodouživanje, pravo korištenja

Plodouživanje je zakonsko pravo za korištenje i izvlačenje profita ili koristi iz imovine koja pripada drugoj osobi.

engl. Usufruct, use rights - Usufruct is the legal right to use and derive profit or benefit from property that belongs to another person or entity.

Pojedinačni upis

Proces upisa prava na zemljištu po pojedinačnom principu.

engl. Sporadic registration - The process of registering rights over land on a case-by-case basis.

Porez na promet nekretnina

Porez povezan s prometom nekretnina koji se plaća državi. Najčešće je u obliku državnih biljega ili poreza na kapitalnu dobit.

engl. Transfer tax - Taxes associated with the transfer of properties payable to the State. The most common is in the form of a stamp duty or capital gains tax.

Potencijalni porez (na nekretnine)

Porez koji bi se, ovisno o postojećoj poreznoj politici, mogao prikupljati.

engl. Potential (property) tax - Tax that could be collected based on existing tax policies.

Prisilno oduzimanje

Proces ostvarivanja prava na zemljištu od strane države kao suverenog vlasnika, u slučaju prisilnog oduzimanja zemljišta radi javnog ili općeg interesa.

engl. Eminent Domain - Process of the exercise of rights by the State as the sovereign owner of all the land when in the act of compulsory acquiring land or property by the State.

Procijenjen porez

Oporezivanje temeljeno na procijenjenoj vrijednosti nekretnine.

engl. Assessed tax - Taxation based on an assessment of the value of the property.

Procijenjena vrijednost

Tržišna cijena nekretnine određena od strane nekog javnog tijela.

engl. Assessed value - A value recorded by a public body on the market price of the property.

Promet

Promet zemljišta je stvarni proces prijenosa tog zemljišta.

engl. Conveyance - The conveyance of land is the actual process of transfer of that land.

Propisi o gradnji

Propisi kojima su utvrđena pravila za gradnju ili obnovu nepokretnih objekata. Pravila se odnose na dozvoljenu visinu gradnje, udaljenost od javne komunalne infrastrukture, susjednih nekretnina itd. U slučaju nepridržavanja navedenih pravila nadležna tijela mogu izreći novčane kazne te naložiti izmjene građevinskog projekta.

engl. Building standards - Regulations or bylaws that set out standards one must conform to when constructing or renovating buildings or immovable objects. Examples include building heights, setbacks from roads or neighbors etc. Where standards are not met the local authority can impose fines or instruct on construction changes.

Prostorni plan uređenja

Plan koji identificira područja za namjensko korištenje u svrhu gospodarenja zemljištem. Koristi se za zoniranje, planiranje gospodarenja resursima, utvrđivanje područja za budući razvoj, uključujući i proširenje cesta.

engl. Land use plan - A plan that identifies areas for a designated use for the purpose of land management. Used for classification, resource management planning, identification of areas for future development uses, including road widening.

Prvostupanjski (Prvostupanjski sud)

To je prva instanca suda, koja u pravosudnom sustavu služi kao mjesto prvog ročišta u slučaju nekog spora. Na odluke donesene u takvim sudskim presudama može se uložiti žalba te odvesti predmet na višu razinu pravosudnog sustava.

engl. First instance (Basic tribunal) - This is the first judicial instance (court) which serves as the place of a first hearing of a dispute in the judicial system. Decisions served in such courts can be appealed and raised to a higher level of the judicial court system.

R

Raspolaganje

Mogućnost ustupanja, raspolaganja, dodjele ili prijenosa prava na nekretnini.

engl. Disposition - Arrangement for relinquishment, disposal, assignment or conveyance of rights in property.

Reguliranje / formalizacija

Reguliranje interesa na zemljištu odnosi se na slučajeve gdje se neformalno ili nezakonito zaposjednuto zemljište legalizira u skladu s propisima, dajući pritom osobi koja je zemljište zaposjela zakonsko pravo vlasništva, posjedovanja ili korištenja zemljišta.

engl. Regularization / formalization - Regularization of tenure is where informal or illegal occupation of land is legalized by statute, giving occupiers the legal right to ownership, occupation or use of the land.

Rješavanje sporova

U pravilu postoje različiti mehanizmi za rješavanje sporova, a mogli bi ih razdvojiti na formalne i neformalne. Formalni mehanizmi rješavanja sporova uključuju rješavanje sporova u okviru pravosudnog sustava, rješavanje spora u upravnom postupku te druge alternativne mehanizme rješavanja sporova u okviru državnog aparata. Neformalni sustavi u pravilu podrazumijevaju rješavanje sporova uz pomoć vođa zajednica, seoskih starješina, mjesnih vijeća i odbora. Oni mogu, ali ne moraju biti službeno priznati od strane države ili u skladu sa zakonom. Djelovanje formalnih i neformalnih sustava može se preklapati.

engl. Dispute resolution - There are typically a range of dispute resolution mechanisms available in a country. These could be grouped into two broad classes: formal dispute resolution mechanisms; and informal dispute resolution mechanisms. The formal dispute resolution mechanisms include the formal court system as well as a range of other options that may include administrative dispute resolution and state administered or sanctioned alternative dispute resolution (ADR) mechanisms. The informal systems typically involve community leaders, village elders, village assemblies or committees in resolving disputes. They may or may not have formal recognition by the state or under the law.

S

Sekundarna prava

Prava koja se ne odnose na skup osnovnih prava, poput prava na prodaju, zamjenu, darovanje, nasljedstvo, opterećenje hipotekom, založno pravo ili opterećenje drugim teretima. Sekundarni prava su obično povezana s pravima korištenja koja se mogu, ali ne moraju upisati.

engl. Secondary rights - Rights that are beyond the primary rights to transfer property through sale, gift, exchange or inheritance or encumber property through mortgage, lien or other charge. Secondary rights are typically associated with use rights that may or may not be eligible for registration.

Služnost

Služnosti su prava koja vlasnicima jedne čestice zemljišta daju ovlasti da se u određenom opsegu služe drugom česticom.

engl. Easement - Easements are rights exercisable by owners of one parcel of land over other land.

Spor oko zemljišta / sukob

Spor oko zemljišta predstavlja neslaganje oko zemljišta, a javlja se tamo gdje postoji sukob oko određenih individualnih ili zajedničkih interesa na zemljištu. Zemljišni sporovi se mogu pojaviti na svim razinama - međunarodnoj, između određenih skupina te između pojedinih susjeda.

engl. Land dispute / conflict - A land dispute is a disagreement over land. A land dispute occurs where specific individual or collective interests relating to land are in conflict. Land disputes can operate at any scale from the international to those between individual neighbors.

Stjecanje

Preuzimanje ili ostvarivanje prava na nekretnini.

engl. Acquisition - Assumption or attainment of rights in property.

Š

Šume

Postoje različiti načini razvrstavanja šuma s obzirom na način na koji se one koriste, razine vlasti s kojih se njima gospodari te s obzirom na različite propise. Propisi o gospodarenju u pravilu definiraju korisnička prava, proizvodna prava, prava iskorištavanja, prava lova i sakupljanja itd. U širem smislu, razvrstavanjem šuma mogu se obuhvatiti i neka druga područja za gospodarenje prirodnim dobrima, poput močvara, livada, zapuštenih te otvorenih područja.

engl. Forests - There are typically many different forest classifications, designated for different uses, management authority levels and with various effective bi-laws. Management regulations typically outline user rights, production rights, extraction rights, hunting and gathering rights etc. Community forests and community land care groups use and manage designated areas by an identifiable community, but in many cases they must gain governmental approval of their management plan. In a more general sense, forest classifications can extend to a wide range of natural resource management areas including wetlands, grasslands, desserts, and cleared areas.

Šumska zemljišta

Šumska zemljišta i sustavi za očuvanje šumskog zemljišta su organizacije koje koriste i upravljaju šumskim područjima. U mnogim slučajevima za to je potrebna suglasnost vlade koja se dobiva kroz prihvaćanje njihovog plana gospodarenja.

engl. Community forest

S

Sustav interesa na zemljištu

Interesi na zemljištu se odnose na propisane režime u kojima su prava na zemljištu isključivo dodijeljena fizičkoj ili pravnoj osobi koja "drži" zemljište. Sustav interesa na zemljištu uključuje propise o dodjeli zemljišta i osiguranja prava na njemu, prometu nekretnina, gospodarenju i rješavanju sporova o pravima i granicama protezanja prava.

engl. Land tenure system - Land tenure refers to the legal regime in which rights in land are exclusively assigned to an individual or entity, who is said to "hold" the land. A land tenure system refers to the regulation for the allocation and security of rights in land, transactions of property, the management and adjudication of disputes regarding rights and property boundaries.

Sustavni upis

Proces upisa prava na svim česticama nekog područja, uključujući pritom izmjeru, uknjižbu i sam upis.

engl. Systematic registration - The registration of rights over contiguous parcels on an area-by-area basis, involving adjudication, surveying, and registration.

T

Teret

Pravo koje nepovoljno utječe na zemljište. Mnoga se mogu upisati u službene upisnike, poput ograničenja iz ugovora, služnosti, hipoteka, zakupa itd.

engl. Encumbrance - A right that adversely affects the land. Many are registerable in formal real estate registration systems; such as restrictive covenants, easements, mortgages and registered leases.

Tipologija interesa na zemljištu

Tipologija interesa na zemljištu za određenu zemlju utvrđena je tijekom provedbe LGAF-a. Ona razlikuje javno i privatno vlasništvo/korištenje te interese na zemljištu od strane autohtonih i neautohtonih zajednica.

engl. Typology of tenure situations - A country-specific typology of land tenure is established during the implementation of the LGAF. It distinguishes Public ownership/use, Private ownership/use and Indigenous and non-indigenous community tenure.

Troškovi prijenosa

Troškovi provođenja upisa prava na zemljištu koje se ostvaruje temeljem neke isprave. Npr. kupovina zemljišta može uz plaćanje cijene zemljišta uključivati i naknade za prijenos zemljišta kroz koje se utvrđuje tko je zakoniti vlasnik, izmjeru i troškove procjene zemljišta, troškove obrade kredita te izrade zakonite dokumentacije potrebne za prijenos. Porezi i pristojbe ne ulaze u troškove prijenosa.

engl. Transaction cost - Costs associated with an agreement over property rights and the costs of enforcing those rights. For example, purchase of land may require not only payment of the negotiation asking price but also legal land transfer fees to establish who is the rightful owner, survey and valuation costs, arrangement of credit and drafting the legal transfer document. Taxes and duties are not considered part of a transaction cost.

U

Upisan

Za potrebe LGAF-a, pojam "upisan" podrazumijeva nedvosmislen upis podatka o pravima na zemljištu kroz sustav upravljanja zemljištem pri čemu taj podatak u pravilu nije sporan. Pojam "upisan" ne mora nužno značiti da je izdana konačna isprava ili naslov.

engl. Registered - In applying the LGAF, the term „registered‟ means that the rights are recorded unambiguously in the land administration system and there are generally few disputes over the recorded information. The term „registered‟ does not necessarily mean that the final certificate or title has been issued.

Upisnici zemljišta

Pojam "upisnici zemljišta" odnosi se na institucije u kojima se održavaju podaci o upisanim pravima na zemljištu. Podaci o upisanom zemljištu se u pravilu dijele na opisne i prostorne, pri čemu se ovi prvi održavaju u zemljišnoknjižnim, a drugi u katastarskim uredima. U nekim zemljama postoji institucija koja održava oba skupa podataka, dok se pak u drugim zemljama skupni podaci vode samo u katastarskim uredima (npr. pojedine države na Balkanu). U ostalim zemljama su zemljišnoknjižni i katastarski uredi odvojeni. Za potrebe LGAF-a, osim ako nije drugačije navedeno, pojam "upisnici zemljišta" će se odnositi i na Zemljišnu knjigu i na Katastar nekretnina.

engl. Registry - The term „registry‟ or „register‟ is used to denote the organization where the information on registered land rights is held. Information on registered land is typically textual and spatial, with the former typically maintained in a registry and the later in a cadastre office. In some countries there is a combined organization that has both sets of data and in some countries this office is called the cadastral office (in the Balkans, for example). In others there are separate registry and cadastre offices. For the purpose of the LGAF, unless clearly specified otherwise, we use the term „registry‟ to cover both the registry and the cadastre (if one exists).

Uporabna dozvola

Odobrenje za početak korištenja, odnosno puštanje izgrađene ili rekonstruirane građevine u pogon ili funkciju, ukoliko je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom ili građevinskim projektom, u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom ili projektom, a dobiveno je od strane nadležnog tijela za poslove graditeljstva i prostornog uređenja.

engl. Usage permit

An approval by the local governing body to start using and running the constructed or reconstructed buildings in operation or function, if it is constructed in compliance with the building permit or construction projects, in terms of the basic requirements for construction, location requirements and other conditions of certain building permit or project.

Upravljanje zemljištem

Procesi određivanja, upisa i širenja informacija o interesima te vrijednosti i korištenju zemljišta prilikom provođenja politike gospodarenja zemljištem (UNECE 1996).

engl. Land administration - The processes of determining, recording and disseminating information about tenure, value and use of land when implementing land management policies (UNECE 1996).

Urbana skupna prava

Odnose se na prepoznatljive udruge u urbanom okruženju. To su one skupine kod kojih je lako utvrditi pripada li joj netko ili ne, a sve u svrhu ostvarivanja povlastica temeljem posebnih prava na neko područje.

engl. Urban group rights - Refers to identifiable groups in an urban setting. Those which people can be easily classified as members or non-members for the purpose of benefitting from specific rights to an area.

Uređenje

Uređenje se može definirati kao skup tradicija i institucija kojima se u državi ostvaruje autoritet. To uključuje proces kojim se odabire, nadzire i mijenja vlada; sposobnost vlade da učinkovito oblikuje i provodi zdravu politiku; i poštovanje građana i države prema institucijama koje brinu o ekonomskim i socijalnim pitanjima (Kaufmann i dr., 2002).

engl. Governance - We define governance as the traditions and institutions by which authority in a country is exercised. This includes (i) the process by which governments are selected, monitored and replaced; (ii) the capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies; and (iii) the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them (Kaufmann et al., 2002)

Uređenje (zemljišta)

Odnosi se na proces kojim se donose odluke u vezi s pristupom i korištenjem zemljišta, način na koji se te odluke provode te način na koji se mire suprotstavljeni interesi na zemljištu. Ključni elementi ove definicije jesu donošenje odluka, provedba i rješavanje sukoba, s posebnim naglaskom na procese i ishode (GLTN 2008).

engl. Governance (land) - Concerns the process by which decisions are made regarding access to and use of land, the manner in which those decisions are implemented and the way that conflicting interests in land are reconciled. Key elements of the definition include decision making, implementation and conflict resolution, with dual emphasis on process and outcomes. (GLTN, 2008)

V

Vlasništvo

Trajno vlasništvo (u engleskom pravu) označava potpuno tj. najviše moguće pravo vlasništva na zemljištu.

engl. Freehold - Freehold, equivalent to the legal term fee simple absolute, is full ownership of land in English law providing the owner with the largest „bundle of rights‟ of ownership.

Vrijednosna lista

Popis svih nekretnina u okviru pojedine upravne jedinice (uglavnom jedinica lokalne samouprave) koje je moguće oporezovati te njihove vrijednosti korištene za utvrđivanje poreza.

engl. Valuation roll - A list of taxable properties and associated property values used in assessing property tax within a jurisdiction (typically a local government authority).

Z

Zajednica

Zajednica je skup više domaćinstava smještenih na nekom mjestu koji djeluju u okviru neke zajedničke organizacije ili prema određenom skupu pravila i normi, sa ili bez formalnog priznanja od strane države. U ruralnim područjima te zajednice su najčešće autohtone, nomadske ili vjerske zajednice. U urbanim područjima ovakve skupine uključuju organizirana neformalna naselja, doseljenike koji se organizirano okupljaju na nekoj lokaciji te okupljališta tradicionalnih zajednica.

engl. Group - A group is a collection of households residing in a locality and operating under some common organization or set of rules and norms, with or without formal recognition of the state. In rural areas these groups include indigenous, nomadic and pastoral communities. In the urban context these groups include organized informal settlements, collectively organized migrants who cluster in a particular locality and clusters of traditional communities.

Zajednička imovina

Zajednička imovina se u pravilu odnosi na zemljište te ostale resurse na kojima ovlaštenici, definirani kao pojedinci ili zajednica, imaju određena zajednička prava na nekom području. Zajednica upravlja korištenjem zajedničke imovine te može onemogućiti korištenje trećim osobama.

engl. Common property - Common property is typically land and other resources in which entitled beneficiaries, whether individual or community defined, have specific common rights to common areas. The community controls the use of the common property and can exclude non-members from using it.

Zakonski okvir

Sudski, statutarni i upravni čimbenici poput sudskih odluka, zakona, propisa, uredbi, smjernica i uputa kojima se uređuje društvo te definiraju provedbeni procesi.

engl. Legal framework - Judicial, statutory and administrative systems such as court decisions, laws, regulations, bylaws, directions and instructions that regulate society and set enforcement processes.

Zakup

Zakup je ugovorni sporazum između nositelja prava i zakupca za zakup zemljišta.

engl. Lease - A lease is a contractual agreement between a landlord and a tenant for the tenancy of land.

Zaposjedanje

Zauzimanje zemljišta, u pravilu nezaposjednutog ili nedovoljno iskorištenog državnog zemljišta.

engl. Encroachment - Occupation of land, typically unclassified or under-utilized State land.

Zoniranje

Zoniranje je mehanizam prostornog planiranja i gospodarenja zemljištem koji se koristi kao pomoć pri donošenju odluka. Zoniranje se temelji na načinu korištenja zemljišta, a ne na pravima koja se na njemu ostvaruju.

engl. Classification - Classification is a land use and management mechanism to assist decision making. Classification is based on the use of the land, not on the type of ownership or necessarily the rights associated with the land/property.


Stranica:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
SVE