Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE

P

Promet

Promet zemljišta je stvarni proces prijenosa tog zemljišta.

engl. Conveyance - The conveyance of land is the actual process of transfer of that land.

Propisi o gradnji

Propisi kojima su utvrđena pravila za gradnju ili obnovu nepokretnih objekata. Pravila se odnose na dozvoljenu visinu gradnje, udaljenost od javne komunalne infrastrukture, susjednih nekretnina itd. U slučaju nepridržavanja navedenih pravila nadležna tijela mogu izreći novčane kazne te naložiti izmjene građevinskog projekta.

engl. Building standards - Regulations or bylaws that set out standards one must conform to when constructing or renovating buildings or immovable objects. Examples include building heights, setbacks from roads or neighbors etc. Where standards are not met the local authority can impose fines or instruct on construction changes.

Prostorni plan uređenja

Plan koji identificira područja za namjensko korištenje u svrhu gospodarenja zemljištem. Koristi se za zoniranje, planiranje gospodarenja resursima, utvrđivanje područja za budući razvoj, uključujući i proširenje cesta.

engl. Land use plan - A plan that identifies areas for a designated use for the purpose of land management. Used for classification, resource management planning, identification of areas for future development uses, including road widening.

Prvostupanjski (Prvostupanjski sud)

To je prva instanca suda, koja u pravosudnom sustavu služi kao mjesto prvog ročišta u slučaju nekog spora. Na odluke donesene u takvim sudskim presudama može se uložiti žalba te odvesti predmet na višu razinu pravosudnog sustava.

engl. First instance (Basic tribunal) - This is the first judicial instance (court) which serves as the place of a first hearing of a dispute in the judicial system. Decisions served in such courts can be appealed and raised to a higher level of the judicial court system.

R

Raspolaganje

Mogućnost ustupanja, raspolaganja, dodjele ili prijenosa prava na nekretnini.

engl. Disposition - Arrangement for relinquishment, disposal, assignment or conveyance of rights in property.

Reguliranje / formalizacija

Reguliranje interesa na zemljištu odnosi se na slučajeve gdje se neformalno ili nezakonito zaposjednuto zemljište legalizira u skladu s propisima, dajući pritom osobi koja je zemljište zaposjela zakonsko pravo vlasništva, posjedovanja ili korištenja zemljišta.

engl. Regularization / formalization - Regularization of tenure is where informal or illegal occupation of land is legalized by statute, giving occupiers the legal right to ownership, occupation or use of the land.

Rješavanje sporova

U pravilu postoje različiti mehanizmi za rješavanje sporova, a mogli bi ih razdvojiti na formalne i neformalne. Formalni mehanizmi rješavanja sporova uključuju rješavanje sporova u okviru pravosudnog sustava, rješavanje spora u upravnom postupku te druge alternativne mehanizme rješavanja sporova u okviru državnog aparata. Neformalni sustavi u pravilu podrazumijevaju rješavanje sporova uz pomoć vođa zajednica, seoskih starješina, mjesnih vijeća i odbora. Oni mogu, ali ne moraju biti službeno priznati od strane države ili u skladu sa zakonom. Djelovanje formalnih i neformalnih sustava može se preklapati.

engl. Dispute resolution - There are typically a range of dispute resolution mechanisms available in a country. These could be grouped into two broad classes: formal dispute resolution mechanisms; and informal dispute resolution mechanisms. The formal dispute resolution mechanisms include the formal court system as well as a range of other options that may include administrative dispute resolution and state administered or sanctioned alternative dispute resolution (ADR) mechanisms. The informal systems typically involve community leaders, village elders, village assemblies or committees in resolving disputes. They may or may not have formal recognition by the state or under the law.

S

Sekundarna prava

Prava koja se ne odnose na skup osnovnih prava, poput prava na prodaju, zamjenu, darovanje, nasljedstvo, opterećenje hipotekom, založno pravo ili opterećenje drugim teretima. Sekundarni prava su obično povezana s pravima korištenja koja se mogu, ali ne moraju upisati.

engl. Secondary rights - Rights that are beyond the primary rights to transfer property through sale, gift, exchange or inheritance or encumber property through mortgage, lien or other charge. Secondary rights are typically associated with use rights that may or may not be eligible for registration.

Služnost

Služnosti su prava koja vlasnicima jedne čestice zemljišta daju ovlasti da se u određenom opsegu služe drugom česticom.

engl. Easement - Easements are rights exercisable by owners of one parcel of land over other land.

Spor oko zemljišta / sukob

Spor oko zemljišta predstavlja neslaganje oko zemljišta, a javlja se tamo gdje postoji sukob oko određenih individualnih ili zajedničkih interesa na zemljištu. Zemljišni sporovi se mogu pojaviti na svim razinama - međunarodnoj, između određenih skupina te između pojedinih susjeda.

engl. Land dispute / conflict - A land dispute is a disagreement over land. A land dispute occurs where specific individual or collective interests relating to land are in conflict. Land disputes can operate at any scale from the international to those between individual neighbors.


Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE