Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

S

Sekundarna prava

Prava koja se ne odnose na skup osnovnih prava, poput prava na prodaju, zamjenu, darovanje, nasljedstvo, opterećenje hipotekom, založno pravo ili opterećenje drugim teretima. Sekundarni prava su obično povezana s pravima korištenja koja se mogu, ali ne moraju upisati.

engl. Secondary rights - Rights that are beyond the primary rights to transfer property through sale, gift, exchange or inheritance or encumber property through mortgage, lien or other charge. Secondary rights are typically associated with use rights that may or may not be eligible for registration.

Služnost

Služnosti su prava koja vlasnicima jedne čestice zemljišta daju ovlasti da se u određenom opsegu služe drugom česticom.

engl. Easement - Easements are rights exercisable by owners of one parcel of land over other land.

Spor oko zemljišta / sukob

Spor oko zemljišta predstavlja neslaganje oko zemljišta, a javlja se tamo gdje postoji sukob oko određenih individualnih ili zajedničkih interesa na zemljištu. Zemljišni sporovi se mogu pojaviti na svim razinama - međunarodnoj, između određenih skupina te između pojedinih susjeda.

engl. Land dispute / conflict - A land dispute is a disagreement over land. A land dispute occurs where specific individual or collective interests relating to land are in conflict. Land disputes can operate at any scale from the international to those between individual neighbors.

Stjecanje

Preuzimanje ili ostvarivanje prava na nekretnini.

engl. Acquisition - Assumption or attainment of rights in property.

Š

Šume

Postoje različiti načini razvrstavanja šuma s obzirom na način na koji se one koriste, razine vlasti s kojih se njima gospodari te s obzirom na različite propise. Propisi o gospodarenju u pravilu definiraju korisnička prava, proizvodna prava, prava iskorištavanja, prava lova i sakupljanja itd. U širem smislu, razvrstavanjem šuma mogu se obuhvatiti i neka druga područja za gospodarenje prirodnim dobrima, poput močvara, livada, zapuštenih te otvorenih područja.

engl. Forests - There are typically many different forest classifications, designated for different uses, management authority levels and with various effective bi-laws. Management regulations typically outline user rights, production rights, extraction rights, hunting and gathering rights etc. Community forests and community land care groups use and manage designated areas by an identifiable community, but in many cases they must gain governmental approval of their management plan. In a more general sense, forest classifications can extend to a wide range of natural resource management areas including wetlands, grasslands, desserts, and cleared areas.

Šumska zemljišta

Šumska zemljišta i sustavi za očuvanje šumskog zemljišta su organizacije koje koriste i upravljaju šumskim područjima. U mnogim slučajevima za to je potrebna suglasnost vlade koja se dobiva kroz prihvaćanje njihovog plana gospodarenja.

engl. Community forest

S

Sustav interesa na zemljištu

Interesi na zemljištu se odnose na propisane režime u kojima su prava na zemljištu isključivo dodijeljena fizičkoj ili pravnoj osobi koja "drži" zemljište. Sustav interesa na zemljištu uključuje propise o dodjeli zemljišta i osiguranja prava na njemu, prometu nekretnina, gospodarenju i rješavanju sporova o pravima i granicama protezanja prava.

engl. Land tenure system - Land tenure refers to the legal regime in which rights in land are exclusively assigned to an individual or entity, who is said to "hold" the land. A land tenure system refers to the regulation for the allocation and security of rights in land, transactions of property, the management and adjudication of disputes regarding rights and property boundaries.

Sustavni upis

Proces upisa prava na svim česticama nekog područja, uključujući pritom izmjeru, uknjižbu i sam upis.

engl. Systematic registration - The registration of rights over contiguous parcels on an area-by-area basis, involving adjudication, surveying, and registration.