Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE

U

Uporabna dozvola

Odobrenje za početak korištenja, odnosno puštanje izgrađene ili rekonstruirane građevine u pogon ili funkciju, ukoliko je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom ili građevinskim projektom, u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom ili projektom, a dobiveno je od strane nadležnog tijela za poslove graditeljstva i prostornog uređenja.

engl. Usage permit

An approval by the local governing body to start using and running the constructed or reconstructed buildings in operation or function, if it is constructed in compliance with the building permit or construction projects, in terms of the basic requirements for construction, location requirements and other conditions of certain building permit or project.

Upravljanje zemljištem

Procesi određivanja, upisa i širenja informacija o interesima te vrijednosti i korištenju zemljišta prilikom provođenja politike gospodarenja zemljištem (UNECE 1996).

engl. Land administration - The processes of determining, recording and disseminating information about tenure, value and use of land when implementing land management policies (UNECE 1996).

Urbana skupna prava

Odnose se na prepoznatljive udruge u urbanom okruženju. To su one skupine kod kojih je lako utvrditi pripada li joj netko ili ne, a sve u svrhu ostvarivanja povlastica temeljem posebnih prava na neko područje.

engl. Urban group rights - Refers to identifiable groups in an urban setting. Those which people can be easily classified as members or non-members for the purpose of benefitting from specific rights to an area.

Uređenje

Uređenje se može definirati kao skup tradicija i institucija kojima se u državi ostvaruje autoritet. To uključuje proces kojim se odabire, nadzire i mijenja vlada; sposobnost vlade da učinkovito oblikuje i provodi zdravu politiku; i poštovanje građana i države prema institucijama koje brinu o ekonomskim i socijalnim pitanjima (Kaufmann i dr., 2002).

engl. Governance - We define governance as the traditions and institutions by which authority in a country is exercised. This includes (i) the process by which governments are selected, monitored and replaced; (ii) the capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies; and (iii) the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them (Kaufmann et al., 2002)

Uređenje (zemljišta)

Odnosi se na proces kojim se donose odluke u vezi s pristupom i korištenjem zemljišta, način na koji se te odluke provode te način na koji se mire suprotstavljeni interesi na zemljištu. Ključni elementi ove definicije jesu donošenje odluka, provedba i rješavanje sukoba, s posebnim naglaskom na procese i ishode (GLTN 2008).

engl. Governance (land) - Concerns the process by which decisions are made regarding access to and use of land, the manner in which those decisions are implemented and the way that conflicting interests in land are reconciled. Key elements of the definition include decision making, implementation and conflict resolution, with dual emphasis on process and outcomes. (GLTN, 2008)

V

Vlasništvo

Trajno vlasništvo (u engleskom pravu) označava potpuno tj. najviše moguće pravo vlasništva na zemljištu.

engl. Freehold - Freehold, equivalent to the legal term fee simple absolute, is full ownership of land in English law providing the owner with the largest „bundle of rights‟ of ownership.

Vrijednosna lista

Popis svih nekretnina u okviru pojedine upravne jedinice (uglavnom jedinica lokalne samouprave) koje je moguće oporezovati te njihove vrijednosti korištene za utvrđivanje poreza.

engl. Valuation roll - A list of taxable properties and associated property values used in assessing property tax within a jurisdiction (typically a local government authority).

Z

Zajednica

Zajednica je skup više domaćinstava smještenih na nekom mjestu koji djeluju u okviru neke zajedničke organizacije ili prema određenom skupu pravila i normi, sa ili bez formalnog priznanja od strane države. U ruralnim područjima te zajednice su najčešće autohtone, nomadske ili vjerske zajednice. U urbanim područjima ovakve skupine uključuju organizirana neformalna naselja, doseljenike koji se organizirano okupljaju na nekoj lokaciji te okupljališta tradicionalnih zajednica.

engl. Group - A group is a collection of households residing in a locality and operating under some common organization or set of rules and norms, with or without formal recognition of the state. In rural areas these groups include indigenous, nomadic and pastoral communities. In the urban context these groups include organized informal settlements, collectively organized migrants who cluster in a particular locality and clusters of traditional communities.

Zajednička imovina

Zajednička imovina se u pravilu odnosi na zemljište te ostale resurse na kojima ovlaštenici, definirani kao pojedinci ili zajednica, imaju određena zajednička prava na nekom području. Zajednica upravlja korištenjem zajedničke imovine te može onemogućiti korištenje trećim osobama.

engl. Common property - Common property is typically land and other resources in which entitled beneficiaries, whether individual or community defined, have specific common rights to common areas. The community controls the use of the common property and can exclude non-members from using it.

Zakonski okvir

Sudski, statutarni i upravni čimbenici poput sudskih odluka, zakona, propisa, uredbi, smjernica i uputa kojima se uređuje društvo te definiraju provedbeni procesi.

engl. Legal framework - Judicial, statutory and administrative systems such as court decisions, laws, regulations, bylaws, directions and instructions that regulate society and set enforcement processes.


Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE