Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Z

Zajednica

Zajednica je skup više domaćinstava smještenih na nekom mjestu koji djeluju u okviru neke zajedničke organizacije ili prema određenom skupu pravila i normi, sa ili bez formalnog priznanja od strane države. U ruralnim područjima te zajednice su najčešće autohtone, nomadske ili vjerske zajednice. U urbanim područjima ovakve skupine uključuju organizirana neformalna naselja, doseljenike koji se organizirano okupljaju na nekoj lokaciji te okupljališta tradicionalnih zajednica.

engl. Group - A group is a collection of households residing in a locality and operating under some common organization or set of rules and norms, with or without formal recognition of the state. In rural areas these groups include indigenous, nomadic and pastoral communities. In the urban context these groups include organized informal settlements, collectively organized migrants who cluster in a particular locality and clusters of traditional communities.

Zajednička imovina

Zajednička imovina se u pravilu odnosi na zemljište te ostale resurse na kojima ovlaštenici, definirani kao pojedinci ili zajednica, imaju određena zajednička prava na nekom području. Zajednica upravlja korištenjem zajedničke imovine te može onemogućiti korištenje trećim osobama.

engl. Common property - Common property is typically land and other resources in which entitled beneficiaries, whether individual or community defined, have specific common rights to common areas. The community controls the use of the common property and can exclude non-members from using it.

Zakonski okvir

Sudski, statutarni i upravni čimbenici poput sudskih odluka, zakona, propisa, uredbi, smjernica i uputa kojima se uređuje društvo te definiraju provedbeni procesi.

engl. Legal framework - Judicial, statutory and administrative systems such as court decisions, laws, regulations, bylaws, directions and instructions that regulate society and set enforcement processes.

Zakup

Zakup je ugovorni sporazum između nositelja prava i zakupca za zakup zemljišta.

engl. Lease - A lease is a contractual agreement between a landlord and a tenant for the tenancy of land.

Zaposjedanje

Zauzimanje zemljišta, u pravilu nezaposjednutog ili nedovoljno iskorištenog državnog zemljišta.

engl. Encroachment - Occupation of land, typically unclassified or under-utilized State land.

Zoniranje

Zoniranje je mehanizam prostornog planiranja i gospodarenja zemljištem koji se koristi kao pomoć pri donošenju odluka. Zoniranje se temelji na načinu korištenja zemljišta, a ne na pravima koja se na njemu ostvaruju.

engl. Classification - Classification is a land use and management mechanism to assist decision making. Classification is based on the use of the land, not on the type of ownership or necessarily the rights associated with the land/property.